Soevereiniteit en afhankelijkheid

Auteur foto
Soevereiniteit is tegenwoordig het magische woord in de spirituele scene, en dat is op zich terecht. De innerlijke realisatie van liefde, waarheid en éénheid verloopt hand in hand met de realisatie van innerlijke vrijheid. En het bereiken van werkelijke vrijheid is volledig afhankelijk van het realiseren van een gezonde, intacte soevereiniteit. Wil de mens weer volledig in zijn kracht komen, zijn kracht niet meer weggeven, uit de Matrix stappen, niet meer energetisch aftapbaar zijn, in een volledig intacte eigenwaarde en zelfliefde stappen, dan is een focus op soevereiniteit essentieel.

Het is het realiseren van je eigen innerlijke koningschap, waarin je volledig de zeggenschap over jezelf toe-eigent, waarin je heerser bent over je eigen energieveld, en waarin je je zelfliefde en zelfbeeld op geen enkele manier meer laat beïnvloeden door externe invloeden. Waarlijk meesterschap kan niet bestaan zonder soevereiniteit. Het is één van de centrale, actuele pijlers binnen het ascensieproces, waarin we ons Ware Zelf en onze ware Goddelijke aard hervinden, door onszelf stap voor stap te ontdoen van het juk van het negatief ego, van de Matrix en van het slavenbewustzijn waarin we onszelf als mens in 3D klein lieten houden. We zijn collectief jarenlang laag voor laag stukken in onszelf aan het loslaten geweest die ons bewustzijn multidimensionaal, en daardoor ook fysiek, in onvrijheid hebben gehouden, en daarmee onze soevereiniteit beperkten. Dit loslatingsproces heeft velen ook een impuls gegeven tot onderzoek en investering in zelfredzaamheid, autonoom leven en maatschappelijke, juridische soevereiniteit, maar de essentie ervan is primair een innerlijke aangelegenheid.

Het respecteren van soevereiniteit, van menzelf en van de ander, is onlosmakelijk verbonden met het respecteren van de wet van vrije wil, één van de belangrijkste universele wetten. Dit respect gaat om het eren van de persoonlijke ruimte, fysiek en non-fysiek. Dit respect drukt zich uit op vele expliciete maar ook subtiele manieren. Zoals niet dwingen, niet pushen, niet trekken, niet controleren, niet domineren, niet manipuleren, niet projecteren, niet oordelen, niet trachten te overtuigen, niet trachten te bekeren, niet trachten te veranderen, niet overschaduwen, niet de ruimte ontnemen. Het is een afwezigheid van elke vorm van machtsuitoefening, waarbij elkaars grenzen geëerd en gerespecteerd worden. Waarin mensen in hun fysieke, emotionele, mentale en spirituele integriteit erkend en in waarde gelaten worden. Het volledig respecteren van ieders vrije wil is werkelijk liefde in uitvoering. Een belangrijke component van liefde is dan ook gewoonweg elkaar vrijlaten. Het is verbinding zonder enige vrijheidsbeperking. Het is niet alleen leven en laten leven, het is ZIJN en LATEN ZIJN, mijn favoriete credo. Daar waar de onvoorwaardelijke liefde niet de dominante kracht is, ontstaat als vanzelf een voortdurende machtsstrijd tussen wezens waarin ingebroken wordt op de vrije wil, bewust en onbewust. Niet alleen fysiek vanwege tekorten en materialistische verlangens, maar vooral psychologisch, in een continue, complexe uitwisseling en botsing van angsten en verlangens, van reflecties en projecties, en van oordelen en verwachtingen.

Verlichte wezens, geïncarneerd of niet, nemen de soevereiniteit en vrije wil van anderen zeer serieus, op een zeer nauwgezette manier. Wanneer de vrije wil tot in het absolute wordt geëerd, vinden er noch op fysiek niveau noch op non-fysiek niveau van het bestaan inbreuken plaats. Dus ook zelfs wat betreft het uitsturen van gedachten, emoties en energie, op het meest subtiele niveau. Dit op een absolute wijze kunnen toepassen, vraagt een hoge mate van zelfbewustzijn, zelfbeheersing en innerlijke rust en stilte. Als je bedenkt dat de mens grotendeels door zijn onderbewustzijn geleefd wordt, kun je je voorstellen dat het onbewust inbreken op de vrije wil van anderen schering en inslag is. Dit gebeurt in de meeste gevallen onbedoeld. Om een voorbeeld te noemen, iemand die innerlijk zeer onrustig is, en voortdurend wilde en onbeheerste emoties en gedachten manifesteert, schiet zijn energie alle kanten op, voorbij de grenzen van het eigen energieveld. Afhankelijk van de kracht en de richting van deze energie, kan dit behoorlijk binnendringen in het energieveld van anderen en hun soevereiniteit aantasten. In de lagere, duale dimensies, waar veel van dergelijke innerlijke onrust bestaat, is het respecteren van de soevereiniteit en vrije wil van anderen daardoor allerminst een vanzelfsprekendheid.

Multidimensionaal bezien drukt elke inbreuk, elke inperking van ruimte en vrijheid, bewust of onbewust, fysiek of non-fysiek, verbaal of non-verbaal, zich op de één of andere manier energetisch uit, en is waarneembaar als een grensoverschrijdende beweging van energie die de aura van een ander binnentreedt. Dit gebeurt technisch gezien meestal door middel van energetische koorden die naar de aura van een ander geprojecteerd worden, de aurawand penetreren, en zich vasthechten op een plek in het energieveld dat resoneert op de frequentie en het thema van het koord. Eigenlijk kun je niet over soevereiniteit in een multidimensionale context spreken zonder ook het onderwerp van koorden aan te snijden. Het uitzenden van koorden vindt nagenoeg altijd onbewust plaats. Het bewust plaatsen van koorden is zwarte magie, maar dat terzijde. Naarmate we meer en meer bewust worden en minder vanuit het onbewuste leven, wordt het respecteren van de ruimte van de ander steeds vanzelfsprekender, en zenden we zelf steeds minder onbewust koorden uit. We nemen dan meer verantwoordelijkheid voor onszelf en houden onze energie bij onszelf. Wanneer we anderen in liefde benaderen, in innerlijke vrijheid, met een open hart, zonder verwachtingen en zonder agenda, zonder intentie tot wilsbeïnvloeding, dan zenden we geen duale, vrijheidsbeperkende energieën uit, en eren we de grenzen en zelfbeschikking van de ander.

Ter illustratie, ik was lang geleden op reis in India, waar ik in een drukke stad een kleine tempel betrad. In de tempel zat een guru, die er zijn werk van maakte om donaties te krijgen van toeristen, en dat met veel succes deed, getuige de achtergelaten boodschappen op de muur achter hem. Toen ik voorbij hem liep, keek hij me zeer indringend aan. Hij sprak tot me, en deed het verzoek om een donatie te doen. Ik kreeg geen goed gevoel bij hem, boog mijn hoofd licht als een groet en liep door, zonder een donatie te geven. Toen ik na mijn reis een week later een aurareading ontving, werd zichtbaar hoe de guru had geprobeerd met behulp van zijn kundalinikracht en het plaatsen van koorden mijn aura “in te pakken” om mijn wil te buigen om inderdaad een donatie te doen. De aurareader is tien minuten bezig geweest om alle energie van de guru uit mijn energieveld te verwijderen. Het is een sterk voorbeeld van gebrek aan respect voor de vrije wil en het eren van de persoonlijke ruimte. Ik heb in de afgelopen 17 jaar meer dan 15.000 koorden laten verwijderen in aurareadings. Van partners, ex-partners, familie, collega’s, werkgevers, social media contacten, blog lezers, etc… Maar ook van entiteiten en negatief georiënteerde ET’s, welke, in tegenstelling tot mensen die dat overwegend onbewust doen, de koorden bewust plaatsen, in een poging te saboteren, te controleren en zich ermee te voeden. Ik heb er geen oordeel op, het is “part of reality”. Overigens was in aurareadings de verwijdering van de koorden meestal niet het hoofddoel, de koorden waren meestal neveneffecten op openliggende healing kwesties (zoals traumatische vorige levens) die op de agenda van de readings stonden.

Het is niet eenvoudig om op een effectieve wijze koorden bij menzelf te verwijderen. Dit vraagt om een hoge mate van neutraliteit en techniek. Ik kwam er al snel achter dat visualisatietechnieken en de hulp van aartsengelen maar zeer beperkt helpen hierin. Het vraagt meestal om een eigen verantwoordelijkheid, een chirurgische precisie, een karmische afwikkeling, een akasha release, en een healing van een onderliggende kwestie waardoor de aanhechtingsplekken voor koorden definitief kunnen oplossen en geen nieuwe ervoor in de plaats kunnen komen. Gebeurt dit allemaal niet, dan is het dweilen met de kraan open. Hulp van een ander, iemand die aura’s kan lezen en toegang heeft tot de Akasha, is hierin zeer nuttig en aan te bevelen. Voor de volledigheid moet benadrukt worden dat koorden alleen kunnen binnenkomen als daarvoor ingangen bestaan. De buitenwereld is immers een spiegel van de binnenwereld. In een staat van absolute soevereiniteit ketsen alle koorden af tegen de buitenkant van de aurawand, maar deze staat van zijn is in mijn perceptie in deze dimensie bijna een onmogelijkheid, zeker in een tijd van grote, turbulente verandering. Ja, wellicht een geïncarneerde avatar die geen karma van eerdere, aardse levens draagt, niet in een transformatieproces verkeert, zich afzondert, en de tijd heeft om continu alert te zijn op wat er multidimensionaal om hem heen gebeurt, dan kan het wellicht wel. Maar die zijn op deze planeet waarschijnlijk op één hand te tellen.

Het is van belang bewust te zijn van het feit dat het kunnen binnenkomen en aanhechten van koorden in de aura een reflectie vormt op de eigen staat van heelheid, de status quo van het energieveld, de stevigheid van de aurawand en iemands psychologische weerbaarheid. Hoewel koorden vaak ontstaan binnen karmische relaties en in botsingen van wilsbelangen en ideeën, bestaat er ook een verhoogde ontvankelijkheid voor koorden wanneer men zich in een staat van transformatie bevindt. Met andere woorden, mensen die bezig zijn met hun spirituele groei, met frequentieverhoging, met het opruimen van trauma’s, met het roeren in hun onderbewustzijn, hebben een verhoogde kans op koorden ten opzichte van mensen die niet met hun spirituele groei bezig zijn. De aura kent door actieve transformatieprocessen voortdurend tijdelijke, verhoogde kwetsbaarheden voor binnenkomende energieën van buitenaf. Openliggende kwetsuren, die als energiewolkjes van een lagere frequentie in de aura vanuit het onderbewuste naar de oppervlakte komen om geheeld te worden, vormen vaak de aanhechtingsplekken voor de koorden. Deze kwetsuren kunnen ook geactiveerde vorige levens zijn, getriggerd door omstandigheden en ontmoetingen in het huidige leven, of bewust geactiveerd door het Hoger Zelf ter lering en verwerking van trauma en karma. Als gevolg van mijn focus op spirituele groei en voortdurende staat van transformatie heb ik altijd veel ontvankelijkheid voor koorden gehad. Ik voelde ook in veel gevallen fysiek de aanwezigheid van koorden, en voorafgaand aan de readings kon ik van veel van de koorden de locaties aanwijzen.

De aanwezigheid van energetische koorden kunnen diverse effecten hebben. Ze kunnen een versterkte emotionele interactie of telepathische dialoog tussen mensen veroorzaken. Wanneer men veel moeite heeft een ex-partner los te laten, bestaan er geheid emotionele koorden. En wanneer iemand in zijn gedachten onophoudelijk aan het discussiëren is met een ander, dan bestaan er geheid koorden waarin deze mentale energie uitgewisseld wordt. Koorden kunnen ook een verstrengeling of vermenging veroorzaken, waarin de energie tussen mensen via deze koorden sterk uitwisselt, en waardoor de ontvangende partij moeite heeft “zichzelf” te blijven. Indien men energie niet herkent als een binnengedrongen energie van een ander, en zich identificeert en vereenzelvigt met de energie, die zich uit als gedachten of emoties, dan kunnen grenzen, eigenheid en soevereiniteit vervagen ten opzichte van die ander. Zo kan het zijn dat men geen scherp onderscheid meer waarneemt tussen zijn eigen wil en die van de ander, doordat via een koord de energie binnenkomt met een subtiele boodschap iets te doen of ergens mee akkoord te gaan. Men vereenzelvigt zich dan met die energie en de boodschap die het bevat, zonder door te hebben dat het voortkomt uit een sturing van een ander. Dergelijke wilsconflicten kunnen volledig non-verbaal plaatsvinden, en komen zeer veel voor, vooral binnen aardse liefdesrelaties (de “partner”) en in hiërarchische werkverhoudingen (de “werkgever”). Deze dynamiek vindt logischerwijs ook veel plaats bij verkopers die je trachten over te halen een product of dienst aan te schaffen.
Nog een effect is dat koorden energie kunnen overbrengen waarbij het niet zozeer om de informatie in de energie gaat, maar welke meer simpelweg een “energie dump” vormt van de ander, waarin hij of zij zich probeert te ontdoen van zware energie, met als gevolg dat de ontvanger een verzwaard gevoel en een tijdelijke frequentieverlaging ervaart. Nog een ander effect is dat een koord als een stok tussen de spaken van een wiel blokkeringen kan veroorzaken in de energiedoorstroming van de energetische lichamen. Chakra’s kunnen minder goed gaan draaien en meridianen kunnen stagneren of verstoppen, met vele, verschillende, fysieke symptomen als gevolg. Ik heb persoonlijk door de jaren heen op zo’n beetje al mijn lichaamsdelen, van mijn kruin tot mijn tenen, wel koorden gehad met alle fysieke ongemakken van dien. De verwijdering van de koorden brachten bijna altijd binnen enkele uren of dagen fysieke heling en ontspanning op de betreffende plekken.
Tenslotte nog een ander effect van koorden tussen mensen is dat het ingangen kan bieden aan astrale entiteiten om hun energie erin toe te voegen, erop mee te liften. Omdat een koord een bestaan heeft buiten de aura’s van mensen, kan een kwaadwillende entiteit het koord beïnvloeden zonder dat het zelf de aura’s van mensen hoeft te betreden. Deze toegevoegde energie kan de frequentie van de energie dat reist door het koord verder omlaag brengen, en zo conflicten tussen mensen opblazen tot disproportioneel explosieve situaties, zonder dat deze mensen zich ervan bewust zijn dat er onzichtbare derden in het spel zijn die kolen op het vuur lopen te gooien.

Het binnenkomen van koorden helemaal vermijden als mens is misschien een ingewikkelde opgaaf, zeker te midden van transformatieprocessen, maar de invloed van reeds aanwezige koorden kun je beperken door jezelf stevig neer te zetten, psychologisch en energetisch. Als een soeverein mens. Deze energetische dynamiek vraagt om het scherp stellen van wat de eigen wil is en wat de eigen principes en leefregels zijn, zodat men niet constant heen en weer bewogen wordt door externe invloeden. Goed bij jezelf leren blijven, vraagt erom jezelf te leren kennen en voor jezelf te kiezen. En zo meer zelfliefde en zelfrespect te vormen. Het vraagt om het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen in wat men ervaart, welke energie van men zelf is en welke niet, steeds diep te voelen wat men zelf werkelijk wil en niet wil, en dit innerlijk duidelijk neer te zetten, te verklaren als een innerlijke affirmatie. En deze intentie vast te houden en uit te dragen naar de buitenwereld, en het niet uit meegaandheid of angst voor disharmonie te laten varen. Je wil en je intentie ten aanzien van je grenzen dienen duidelijk, helder en stevig te staan, en dat zendt een boodschap uit die als vanzelf respect afdwingt, naar zowel de fysieke buitenwereld als de niet-fysieke buitenwereld. “NEE” kunnen zeggen is daar een mooi voorbeeld van, en heeft een voelbaar, bevrijdend effect, waarin je dichter bij jezelf komt.

Wanneer men multidimensionaal bewuster wordt, wordt men ook meer en meer bewust van het belang van een goede, energetische zelfzorg. Wil je soeverein zijn, ook in een multidimensionale context, dan zul je ook zelf energetisch je grenzen dienen te bewaken. Dat betekent ook geen ruimte geven aan lichtzinnigheid, onverschilligheid of roekeloosheid in jezelf ten aanzien van alles waarmee je je energetisch verbindt. De zonnevlecht chakra, het wilscentrum, speelt hierin een grote, regulerende rol. De wilskracht bewust inzetten om de eigen aura af te bakenen en te verstevigen is hierin de inzet. Dit op een gebalanceerde manier toepassen is echter een grote uitdaging. Vaak neigen mensen ertoe om zich kleiner of onzichtbaar te maken en over zich heen te laten lopen, of zich juist op te blazen, groter te maken, waardoor ze over anderen heen lopen. Het midden hiervan is daar waar je wilskracht stevig wordt neergezet ten aanzien van je eigen ruimte, je eigen aura, maar tegelijkertijd niet grenzeloos is, niet de aura’s van anderen wegdrukt of binnentreedt. De ideale uitvoering hiervan is in grote mate afhankelijk van de samenwerking met het hartchakra boven de zonnevlecht, die de energie van de wil balanceert en kanaliseert. Je zou kunnen zeggen dat de wil net als de mind geen eigen regie dient te hebben, maar dienstbaar mag zijn aan het hart. De zonnevlecht is ook een krachtcentrum die de liefdeskracht van het hart kan versterken, maar zonder een geopend hart, zonder liefde als centrum en als kompas, kan de wil losgeslagen raken, en zich, in samenwerking met de mind, exclusief gaan richten op controle en macht.

De ontwikkeling van soevereiniteit is een essentiële pijler in de beweging naar christusbewustzijn en meesterschap. De weg naar soevereiniteit kent echter ook een valkuil, die het waard is om in de context van dit blog te benoemen. Het komt voor dat mensen vanuit ego-lagen juist te éénzijdig, te fanatiek, te krampachtig of te rigide met het concept omgaan. Het ego kan als een onbewuste saboteur het idee van soevereiniteit en autonomie kapen, het inverteren, het in het extreme of in het negatieve trekken, waardoor het haar doel voorbijschiet. Het kan doorslaan naar isolationistische neigingen, naar een “cocon” of “eiland” mentaliteit, naar een ongezonde vorm van IK-bewustzijn, doorgeslagen individualisme, welke ten koste kan gaan van een gezonde, energetische, verbindende verhouding tot de buitenwereld. In sociale zin, maar ook in multidimensionale zin. Dan gaat het voorbij het neerzetten van “good fences”, en kan men verworden tot een gepantserde kluizenaar, die zich niet alleen afsluit voor de negatieve dingen, maar ook voor de goede dingen.

Deze houding kan voortkomen uit een poging tot zelfbescherming gevoed door onbewuste angstlagen, die tot overmatige voorzichtigheid leidt. Het kan voortkomen uit het niet willen voelen van opgeslagen emoties, en het koste wat kost vermijden van externe triggers. Het kan voortkomen uit neigingen van dwangmatige, energetische hygiëne. En het kan voortkomen als negatieve uitingen van trots en onafhankelijkheid, die leunen op onbewuste overtuigingen die menen vrijheid te dienen, maar in een multidimensionale context juist vrijheid beperken, omdat men zichzelf energetisch “opsluit”, waardoor men kansen op spirituele groei misloopt. Het laatste is herkenbaar door overtuigingen als “Ik doe alles zelf wel”, “We moeten het zelf doen”, “Je kunt alleen op jezelf vertrouwen”, “Hulp vragen is je kracht weggeven”, “Afhankelijkheid en kwetsbaarheid zijn een zwakte”. De houding kan ook voortkomen uit een vertekend beeld van hoe de multidimensionale werkelijkheid werkt, waarin men een denkbeeldige onafhankelijkheid aanneemt, maar waarin men zich onvoldoende realiseert hoe alles met alles verbonden is, en hoe afhankelijk men werkelijk is van het multidimensionaal ecosysteem waarbinnen men leeft.

De Schepping is het resultaat van een samenwerking tussen een ontelbaar aantal bewustzijnsaspecten als fragmenten van God. Het is een grote oceaan van energie waarin alles door elkaar heen loopt, met elkaar interacteert, en elkaar informeert en ondersteunt. En waarbinnen dus ook een wederkerige afhankelijkheid bestaat, die we mogen erkennen en omarmen. Deze multidimensionale samenwerking vraagt om een “wij”-mentaliteit, een collectivistische insteek, en een vermogen en bereidheid tot overgave. Onze persoonlijke grenzen dienen in deze samenwerking en uitwisseling weliswaar stevig te zijn, maar tegelijkertijd flexibel en fluïde, en niet rigide, verhard, onwrikbaar en onbereikbaar. Onze aurawanden dienen ongewenste, onuitgenodigde invloeden buiten de deur te houden, maar ook niet van steen te zijn waardoor positieve, inspirerende impulsen niet binnen kunnen komen en constructieve uitwisseling onmogelijk gemaakt wordt.
We zijn in onze spirituele evolutie een gezondere “ik” kracht aan het opbouwen, maar zeker ook een gezondere “wij” kracht. Richting een staat van zijn waarin het individualisme niet ten koste gaat van het collectivisme, maar ook andersom niet. Natuurlijk kan ook een te collectivistische houding averechts werken, het is niet de bedoeling jezelf in het collectief te verliezen. Zonder deze “wij” kracht kan een samenleving echter niet tot een harmonieuze éénheid komen. De ontwikkeling van een liefdevolle staat van zijn is hierin zowel het middel als het doel, het heft duale systemen op. Liefde gaat altijd over de balans en het evenwicht vanuit het midden, en dat vraagt om gezonde verhoudingen tussen de complementaire delen van het geheel. De éénheid die we als collectief nastreven, is daarmee altijd afhankelijk van zowel een gezonde soevereiniteit als een harmonieuze samenvloeiing als collectief.

Het nut van het zogenaamde “community-living” onderstreept iedereen wel, zelfredzaamheid en overvloed nemen toe wanneer we samenwerken en delen. Het is echter goed te realiseren, zeker in deze tijd waarin de sluiers aan het oplossen zijn en we ons bewuster gaan worden van onze multidimensionale omgeving en alle activiteit die daarin plaatsvindt, dat we ons ook in een multidimensionale community bevinden waardoor we volop geholpen worden. En dan heb ik het niet alleen over God, maar over de vele miljarden wezens verspreid over de dimensies die de mensheid bijstaan. We hoeven het niet alleen te doen, en we doen het ook niet alleen. Dat is een illusie die we mogen laten varen. Het is van belang dat we onze focus op soevereiniteit niet in de weg laten staan aan de openheid voor samenwerking en uitwisseling met de vele wezens binnen deze multidimensionale community. Want juist nu deze werkelijkheid zich meer en meer aan het openen is voor de mensheid, is onze houding daarin cruciaal. Er is al ontzettend veel samenwerking aan de gang om de mensheid te helpen, maar de mate waarin die samenwerking op een bewuster niveau kan gaan toenemen, hangt af van onze openheid en ons initiatief, we dienen zelf daarin de eerste stappen te nemen. Dat is onze vrije wil die door hen gerespecteerd wordt, en het eigen initiatief dat door hen gestimuleerd wordt. Het is de les die elke creator in wording te leren heeft. Dat we daarin een gezonde, kritische onderscheidende houding mogen aannemen, is daar ook onderdeel van, maar dat is voor een andere blog.

Ik wil dit blog artikel eindigen met een shoutout naar enkele van de vele, positieve, geestelijke krachten die de mens en de mensheid als geheel momenteel bijstaan en met wie we als mensheid in de toekomst een bewustere en intensievere samenwerking zullen gaan hebben:
– Het eigen totale multidimensionale zelf (includerend: Hoger Zelf, Ziel, Monade, I AM Presence en alle dimensionale zelfdelen door de hele Schepping heen)
– Familie en vrienden in de Geestelijke Wereld
– Gidsen
– Beschermengelen
– Leraren
– Medisch team
– Geascendeerde Meesters
– Verlichte Buitenaardsen
– Aartsengelen
– Draken
– Natuurwezens
– Elementalen
– Binnen-Aarde wezens
– De Aarde (als bewust wezen die ons als haar kinderen beschouwt)
– De Zon (als bewust wezen die de gehele evolutie van het zonnestelsel reguleert)

We see you. We thank you. We love you.

Laten wij soeverein en vrij worden. En tegelijkertijd, nu de sluiers vallen, bewust gaan deelnemen aan het multidimensionale “community living”, om samen een Nieuwe Aarde Paradijs te scheppen. Een project waarin waarlijk ALLE dimensies betrokken zijn. Ik kijk er naar uit!

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven