Een nuchtere kijk op verlichting

Auteur foto
Met de beweging naar de vijfde dimensie, de opheffing van de quarantaine van de Aarde, en de opening van de multidimensionale werkelijkheid, komt er veel kennis vrij over de mechanica van de multidimensionale werkelijkheid. Religie, spiritualiteit, en bestaande ideeën over spirituele groei komen daarbij in een nieuw daglicht te staan. Deze kennis is afkomstig uit hogere dimensies, van voorbij de sluiers van de illusiematrix waar we nu langzaam uit aan het stappen zijn. Veel van die kennis was voorheen slechts beperkt toegankelijk, binnen mystieke kringen, mysteriescholen en theosofische genootschappen. Niet toevallig is er in deze bijzondere transitietijd in de afgelopen tientallen jaren een explosie van deze kennis geweest dankzij het werk van vele geïncarneerde lichtwerkers.

In het bijzonder heeft één persoon, een spiritueel leraar, veel van deze kennis naar de Aarde mogen brengen. Hij had een specifieke, goddelijke opdracht meegekregen om in voorbereiding op de grote transitie naar het Aquariustijdperk een encyclopedie te schrijven, waarin veel van deze mystieke kennis op een eenvoudige, heldere wijze zou worden blootgelegd. Met als doel een introductie te geven op de multidimensionaliteit die de mensheid te wachten staat, meer helderheid te verschaffen over de structuur van het pad van spirituele groei, en gereedschappen aan te bieden om op een zo snel mogelijke en effectieve manier spiritueel te kunnen groeien. Om de eigen lichtfrequentie te verhogen naar het niveau dat nodig is om naar de vijfde dimensie te kunnen meebewegen. Hij is de persoon wiens werk de meeste invloed heeft gehad op mijn spirituele pad. Ik ben zeer dankbaar dat zijn werk op mijn weg is gekomen in 2006. Het inzicht en het toepassen van de gereedschappen die hij in zijn werk heeft aangeboden, heeft mijn leven en mijn voortdurende transformatieprocessen in het kader van het ascensieproces flink verrijkt en vergemakkelijkt.

Ik spreek hier over Dr. Joshua David Stone. Hij woonde in Californië, is na verlichting te hebben bereikt in 2005 teruggekeerd naar de geestelijke wereld, en staat de Aarde nu bij als Geascendeerde Meester via de Ashram van de Blauwe Straal. Helaas is zijn werk nooit naar het Nederlands vertaald (op twee boeken na, die nu uit de roulatie lijken te zijn), en lijkt het daardoor weinig voet aan de grond te hebben gekregen in Nederland. Zijn werk is voornamelijk het resultaat van telepathische dialogen die hij voerde met verschillende lichtwezens, zoals de Geascendeerde Meester Djwhal Khul en Lord Melchizedek, de Universele Logos. Djwhal Khul was in zijn incarnatie op Aarde net als Lao Tse (die de Tao Te Ching schreef) een Oosterse, wijze meester. Djwhal Khul was in de geestelijke wereld aangewezen voor de kennisoverdracht naar Dr. Stone, als een wijze leraar vanuit de blauwe straal, en als vertegenwoordiger van het Grote Witte Broeder- en Zusterschap, de Ascended Master Community die de Aarde bijstaat in deze tijd. Djwhal Khul was ook degene die Madame Blavatsky en Alice Bailey eerder inspireerde in hun esoterische werk. Hun werk vormt de grondslag van de theosofie, waar Rudolf Steiner zich later ook in voegde, met een antroposofische inslag. Dr. Stone hield jaarlijks Wesak vieringen bij Mount Shasta waar duizenden lichtwerkers aanwezig waren, en waar hij zijn gereedschappen inzette, in samenwerking met de Geascendeerde Meesters. Dr. Stone was zelf een grootgebruiker van deze gereedschappen, en hij had er duidelijk veel plezier in. Hij bewoog in zijn spirituele groei op volle snelheid door de dimensies heen richting zijn verlichting, en heeft dit proces op een enthousiaste wijze in zijn boeken gedocumenteerd. Ik voelde me zelf af en toe als een kind in een snoepwinkel wanneer ik zijn boeken las. Bekende lichtwerkers als Lisa Renee en Judith Kusel zijn ook groot fan van zijn werk.

Het werk van Stone heeft mij vele tools in handen gegeven die me hebben geholpen in mijn frequentieverhoging, in het leren werken met energieën, en in het oplossen van crisissituaties, zoals energetische aanvallen. Zijn werk heeft mij over de drempel gebracht om inderdaad een grootschalig beroep te doen op de mogelijkheden die het universum ons biedt. Ik heb ervaren dat veel mensen die drempel om verschillende redenen ervaren, zoals onwennigheid, voorzichtigheid, behoefte aan bewijs en een worsteling met autonomie. Zijn werk nodigt uit om vanuit vrije wil de interactie aan te gaan met de verlichte dimensies van het universum, en hij heeft daarmee voor mij persoonlijk de werkelijkheid van het bestaan van de Geascendeerde Meesters, Aartsengelen en Buitenaardsen voelbaarder en tastbaarder gemaakt, dichterbij gebracht, waardoor het niet slechts zweverige concepten of vage archetypen zijn, maar voelbare, doorleefde ervaringen, die concreet energetisch profijt brachten, en mijn innerlijk licht versterkten. En reken maar dat deze werkelijkheid in bijvoorbeeld 2040 een veel meer tastbare en geïntegreerde werkelijkheid zal zijn voor de gehele 5D wereldbevolking. Als een prachtige, transparante, liefdevolle, gelijkwaardige samenwerking tussen Mensen, Dieren, Planten, Kristallen, Buitenaardsen, Meesters en Engelen.

Zijn encyclopedie bevat naast veel tools voor spirituele groei ook een vereenvoudigde uitleg van het initiatieproces, zoals dat in eerdere theosofische werken nogal complex is uiteengezet. Ook de Oude Egyptenaren kenden en gebruikten deze initiatieweg in hun mysteriescholen. Voor zover ik weet is alleen in de theosofie de structuur van deze initiatieweg beschreven, ik ben de beschrijving van deze initiatieweg elders nooit tegengekomen in mainstream spiritualiteit. Het spirituele pad is een zeer gestructureerde initiatieweg, een ladder van dimensies en subdimensies binnen onszelf, die we stap voor stap hebben te nemen. Hierin worden we steeds beoordeeld op het demonstreren van meesterschap over een dimensie binnen onszelf, gereflecteerd door de dimensie buiten onszelf. Dat vertaalt zich als het meester worden over een bepaald lichtlichaam dat correspondeert met een dimensie. Zo is het op Aarde een grote uitdaging om voorbij de astrale dimensie te groeien, wat neerkomt op het leren beheersen van ons eigen astrale lichtlichaam, en zo meester te worden over onze eigen emotionele werkelijkheid. De Aarde wordt niet voor niks in het universum algemeen gezien als één van de moeilijkste leerscholen voor de ziel.

Dr. Stone gaat in zijn werk ook uitgebreid in op het concept van verlichting, zoals hij dat doorgekregen heeft. Het valt me altijd op hoeveel lading er bestaat rond de term verlichting, en tevens rondom het bezigen van de term. Alsof het iets is dat wegvliegt, zodra je het benoemt. Alsof elke conceptualisering ervan onmiddellijk de plank misslaat. En alsof er slechts ego-matige illusies kunnen schuilen achter ideeën dat verlichting binnen handsbereik is. Ik was erg te spreken over de luchtigheid en de concreetheid waarmee Dr. Stone over verlichting sprak, en deze gooit eigenlijk alle krampachtigheid en spanning erover overboord. Verlichting wordt in zijn werk gerelateerd aan het bereiken van 7-dimensionaal belichaamd bewustzijn. Dit is waar het eerste level van het christus lichtlichaam wordt verankerd, geactualiseerd. Alles wat ik persoonlijk heb ervaren en in mijn omgeving heb gezien, komt overeen met deze beschrijving. Dit is echter een hele andere benadering dan de vage, vluchtige, ongrijpbare definiëring die we vaak tegenkomen vanuit de Oosterse spiritualiteit. Twee van de meest waardevolle quotes uit zijn werk over verlichting die me altijd bijgebleven zijn en een vormende rol hebben gespeeld op mijn perceptie op het onderwerp, luiden als volgt:

1. “Ieder mens op Aarde kan in vijf jaar verlichting bereiken.”

2. “Met het bereiken van verlichting op Aarde, ben je pas op 10% van de weg terug naar de volledige belichaming van de Bron.”

Als dit waar is, en ik geloof dat het waar is, dan heeft dat verstrekkende implicaties over wat er algemeen gedacht wordt over verlichting. Het betekent dat in deze definitie verlichting niet het eindpunt is, het niet een absolute éénwording met de Bron impliceert, het niet iets onbereikbaars is, het niet iets ongrijpbaars is, het niet iets is dat niet in concepten te vatten is, het niet betekent dat men dan klaar is met groeien en het niet betekent dat men dan geen ego meer heeft. Het betekent slechts dat men een bepaalde hoeveelheid licht in zichzelf heeft gerealiseerd, trauma heeft losgelaten, karma heeft verwerkt en meesterschap heeft aangetoond over de emotionele en mentale lichamen, waarna men het christuslichaam krijgt geïnstalleerd. En daarna gaat de groei gewoon door en gaat het dagelijks leven gewoon door. Men is bij wijze van spreken op frequentieniveau 6.9D niet een plots ander mens als op frequentieniveau 7.1D . Men heeft dan weliswaar zijn christuslichaam verankerd gekregen, maar het leven gaat gewoon door, met alle uitdagingen, triggers en spiegels, en ook de persoonlijkheid behoudt gewoon zijn karakteristieke trekjes. Er kunnen nog steeds allerlei emoties uit het onbewuste naar het oppervlakte komen, en er kunnen nog steeds allerlei zware energieën van lijden uit vorige levens naar boven komen die men heeft te verwerken.

Dit is een veel concretere, tastbare definiëring van verlichting, die veel meer ingebed is in de mechanica van de multidimensionale werkelijkheid, en niet het resultaat van gemystificeerd, aards giswerk. Het is wat mij betreft een zeer welkome, nuchtere kijk op verlichting. En paradoxaal genoeg afkomstig van voorbij de sluiers. Vanuit kosmisch perspectief betekent verlichting op Aarde daarmee dan ook niet meer dan het verlaten van de kleuterklas. Het mooie hiervan is ook het vooruitzicht van wat voor lange en prachtige weg we erna nog hebben af te leggen, in een verlichte staat, bewegend door vele dimensies heen, bewegend door vele paradijselijke realiteiten heen. Eeuwig de wonderbaarlijke schoonheid van de Schepping verkennend, als een “neverending, blissful adventure”. Het belangrijke van dit perspectief is dat verlichting veel dichterbij voor iedereen is dan men geneigd is te denken. Maar je moet er wel wat voor doen, en, hoe kan het ook anders, pro-actieve zelftransformatie is de sleutel, het valt niet uit het niets in je schoot. Nu kun je de oude, bekende clichés te berde brengen en zeggen: verlichting behoort geen doel op zich te zijn, en: elk streven geprojecteerd naar de toekomst trekt je juist weg van die staat van zijn. Dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar laten we wel wezen, elk wezen kent een diep verlangen op zielsniveau om meer vrijheid, éénheid en heelheid te ervaren in zichzelf, en we hebben toch echt ook te maken met een sequentiële evolutie, een ladder met vele in volgorde te nemen stappen. Er is niets mis mee om dat na te streven. Niet vanuit ego, maar aangespoord door de stille stem van onze ziel, die ons zachtjes port om te herinneren, om te bewegen naar meer licht en liefde, terug naar de schoot van Moeder God en Vader God. En als die impuls je in beweging brengt om bezig te gaan met het legen van je rugzak, dat is dat alleen maar een goede zaak.

Overigens, om misverstanden te voorkomen, de Bron is niet iets wat buiten jezelf geplaatst dient te worden, het tweede citaat wekt die suggestie. Het bestaat tegelijkertijd binnen en buiten jezelf. Het bestaat in de kern van je hart, maar de bewustzijnsexpansie die we doormaken bepaalt de actualisatie, de belichaming ervan. Het is dynamisch en evolueert, als een aurabol die steeds groter wordt, als een non-duaal éénheidsveld vanuit het hart die meer en meer lagen van onszelf beslaat, totdat het uiteindelijk samenvalt met de buitenste grenzen van je eigen universum. Dan is het volledig belichaamd en heb je 100% van de weg terug naar de Bron genomen. Volgens de tweede quote is verlichting klaarblijkelijk slechts een mijlpaal op een zeer langdurig pad van spirituele groei, maar wat in de eerste quote gezegd wordt, raakt een belangrijk vraagstuk over de effectiviteit en mogelijke snelheid van spirituele groei en frequentieverhoging. De eerste quote impliceert namelijk, dat in theorie iedereen op Aarde in staat is in 5 jaar tijd 4 dimensies te groeien (van 3D naar 7D). En dat betekent dat het dan ook mogelijk moet zijn in een paar jaar tijd 2 dimensies te groeien (van 3D naar 5D). En dit laatste gegeven is zó ontzettend belangrijk en waardevol in deze tijd voor de vele zielen die wel naar de vijfde dimensie willen, maar het vereiste 5D frequentieniveau in zichzelf nog niet bereikt hebben. We verkeren momenteel in de fase van een aantal jaren waarin de 3e en 5e dimensie elkaar nog even overlappen, waarin de poorten naar de 5e dimensie nog open staan. De keuzes die mensen voor zichzelf in het heden maken, zijn cruciaal. Dit is waar het in deze jaren over gaat. Niet alleen een wakker worden van de mensheid ten aanzien van het bestaan van de spirituele realiteit of de ogen opendoen voor de corruptie op Aarde. Het grootste belang ligt daarin, om de mensen die nog in 3D of 4D verkeren, te informeren over de ascensie mogelijkheid en hen de gelegenheid te bieden zichzelf nog voldoende te transformeren in de komende jaren om deze overstap naar 5D te maken.

Een voor de hand liggende valkuil in de beweging naar 5D is qua aandacht en focus te blijven steken in 4-dimensionale onderwerpen, hetzij in de fysieke realiteit van corruptie, hetzij in de multidimensionale realiteit van de matrix en saboterende, ongeziene krachten. Sommigen maken er een jarenlange studie van, hetzij via boeken en video’s, hetzij met hun derde oog. Het is een uitgestrekt kennisgebied, waarin je kunt verdwalen, terwijl juist nu tijd zo kostbaar is. Enige kennis is natuurlijk waardevol en noodzakelijk, maar laat je niet verleiden door je mind om maar oneindig onderzoek te blijven doen en informatie hierover te blijven consumeren. Focus op wat je wilt, en niet op wat je niet wilt.

Laat je ook niet verleiden om niets te doen vanuit het idee dat iedereen al verlicht zou zijn of dat iedereen al Bron is. Want dat is een grote valkuil die passiviteit in de hand kan werken. Ik betwist niet dat dat gegeven waarheid bevat vanuit een absolute, eeuwige realiteit bezien. En dat die houding vertrouwen, acceptatie en overgave stimuleert, wat belangrijke hartskwaliteiten zijn. Maar het is slechts de helft van het verhaal. De andere helft geeft aan dat er pro-actieve stappen nodig zijn als je op de evolutieladder omhoog wilt klimmen. Dat is een gradueel, gestructureerd proces, en daarin bestaan geen shortcuts, spoedcursussen of instant oplossingen. Het vraagt meer dan een eureka inzicht of een tijdelijke verlichtingservaring. Het vraagt om inzet, focus, vastberadenheid, doorzettingsvermogen en discipline. Licht integratie is een trapsgewijs proces, en geen mens kan aan deze natuurkundige wet voorbijgaan, dan zou door overdosis de aura eenvoudigweg doorbranden. Zo kan ieder mens op eigen initiatief de energie van zijn eigen I AM ervaren en uitnodigen, en het is zeker aan te raden dat regelmatig te doen, echter volledige belichaming ervan vraagt om veel en langdurige transformatie en frequentieverhoging. Soms lijkt het onderscheid tussen het ervaren en volledig belichamen niet helemaal duidelijk te zijn voor mensen, waardoor ze menen geen stappen meer vooruit te hoeven zetten.

Overigens geloof ik dat in Nederland alleen al reeds duizenden lichtwerkers deze 7D staat hebben bereikt, en gewoon op dezelfde nuchtere en bescheiden voet zijn doorgegaan met hun leven. En we gaan in de nabije toekomst veel van deze lichtwerkers horen, daar we aan de vooravond van een grootste, spirituele revolutie staan, en het deze lichtwerkers zijn die het voortouw zullen nemen, elk aangespoord door hun eigen Godsvonk. Daarnaast worden er momenteel al miljoenen kinderen wereldwijd in verlichte staat geboren, en dit gaat alleen maar toenemen. En dit laatste betekent dat zelfs het theoretisch meest pessimistische scenario van een toekomstige Aarde hoe dan ook binnen een generatie op zijn kop zou zijn gezet door de toename van Licht via deze kinderen in het menselijk, collectief bewustzijn.

Tenslotte, ik wil met de methodieken van Dr. Stone niet een éénzijdige oplossing voor spirituele groei suggereren. Met het belichten van een methodiek schuif ik geen andere methodieken opzij. Ik geloof altijd in én-én, in plaats van óf-óf. Zelfreflectie, schaduwwerk, traumaverwerking, stilte, deprogramming, het is allemaal waardevol en noodzakelijk. En zonder goede gronding is überhaupt geen gebalanceerde frequentieverhoging mogelijk. Vele wegen leiden naar Rome, en de meest krachtige oplossing is in mijn optiek altijd meerdere wegen tegelijkertijd te nemen. Eén ding is me echter wel duidelijk geworden: de weg die Dr. Stone met zijn werk heeft neergezet, is een snelweg naar Rome, en een hele plezierige, die je stimuleert om met je aandacht niet in de 4e dimensie te blijven hangen. Ik ben dankbaar die weg te hebben mogen benutten, en ik kan je zijn werk van harte aanraden.

In liefde,

Maxim Lazet

De boekenreeks van Dr. Stone

The Complete Ascension Manual
Soul Psychology
Beyond Ascension
Hidden Mysteries
The Ascended Masters Light the Way
Golden Keys to Ascension and Healing
Cosmic Ascension
Manual for Planetary Leadership
How to Teach Ascension Classes
Revelations of a Melchizedek Initiate
Your Ascension Mission
Ascension and Romantic Relationships
A Beginner’s Guide to the Path of Ascension
The Complete Ascension Index
The Little Flame and the Big Flame
Empowerment and Integration Through the Goddess, Vol. 1
Empowerment and Integration Through the Goddess, Vol. 2
Ascension Activation Meditations of the Spiritual Hierarchy
Letters of Guidance and Teaching on the Path of Ascension
How to Achieve Self-Realization Through Properly Integrating the Material Face of God
The Bible Revealed From the Ascended Master’s Perspective
How to be Financially Successful
Questions and Answers on the Path of Ascension and Self-Realization
The Universal Laws of God
The Story of Creation
Learning the New Age Jargon – I Am University Glossary
God’s Truth and Wisdom Revealed – Achieving Spiritual Vigilance Through the Face of Terrorism
Soul Psychology – The Key to Ascension Revised Edition
The Full Spectrum Prism Bible – Wisdom Quotes of the Masters of all Religions
Secrets of the Ages as Revealed by Spirit and the Masters
Your Ascension Mission
The Golden Book of Melchizedek
How to Release Fear-Based Thinking and Feeling
Integrated Ascension

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven