Ascensieproces, vorige levens en aurareadings

Author picture
Er zijn momenteel vele starseeds op Aarde die weinig levens op Aarde hebben geleid. Sommigen van hen hebben slechts een handvol levens geleid hier, en sommigen zijn hier zelfs voor het eerst, in dienstbaarheid naar het Goddelijk Plan voor de Aarde. Deze starseeds hebben vaak grote moeite hier te zijn, moeite om goed te gronden. Ze zijn nog niet goed gewend geraakt aan de vaste materie en de frictie in deze verdichte realiteit. Daar tegenover staat dat zij wel het voordeel hebben dat zij daardoor minder Aards trauma en karma dragen die ze hebben te transformeren gedurende het ascensieproces. Ik ben niet één van hen.

Ik ben als starseed al langere tijd op Aarde. Spirit vertelde me lang geleden dat ik het op me had genomen om codes te verzamelen, en daarvoor moest ik in alle culturen en in alle tijdperken incarneren. En in die levens heb ik karma opgebouwd die ik weer in andere “extra” levens diende in te lossen. Starseeds die al langer op Aarde zijn en hier vele levens hebben geleid, zijn meer gewend geraakt aan de verdichte werkelijkheid op Aarde, maar hebben dus gedurende het huidige ascensieproces ook meer transformatiewerk te doen, meer los te laten. In dit transformatiewerk komen de vele 3D/4D trauma frequenties, opgelopen in die levens, naar de oppervlakte om geheeld te worden.

Begin 2006 leidde Spirit me naar een aurareader, en zei: “Zo, vanaf hier dien je het zelf te doen.” Sindsdien heb ik tot op de dag van vandaag 17 jaar lang nagenoeg elke 2 weken een aurareading van deze reader ontvangen. In al die readings heb ik inmiddels meer dan 600 vorige levens mogen transformeren. Hierdoor heb ik veel geleerd over mijn aardse incarnatieweg, en reïncarnatie in het algemeen. Ik heb wel eens overwogen hier een boek over te schrijven, vanuit het perspectief van de readee, in plaats van de reader, maar het is er niet van gekomen. De bekende thema’s kwamen in deze levens vaak voorbij, zoals oorlog, slavernij, godsdienst, spiritualiteit, witte magie, zwarte magie, buitenaardse aanwezigheid op Aarde, en meer. Ik heb alle denkbare rollen in deze levens voorbij zien komen, op alle continenten, en in alle culturen, rassen en religies. Holbewoner, slaaf, zwerver, soldaat, ridder, koning, boer, architect, schipper, magiër, heks, dominee, monnik, farao, ze kwamen allemaal voorbij. Naast de vorige levens kwamen ook altijd andere aurareading technieken aan bod, naar gelang wat er op elk moment speelde, zoals het verwijderen van energetische koorden, het schonen van chakra’s, voorouderlijn healing, het losmaken van entiteit invloeden, en meer. Het verwijderen van koorden was ook altijd een dankbaar element. Enerzijds omdat er een verhoogde kwetsbaarheid voor externe invloeden zoals koorden bestaat wanneer je in transformatie bent, er liggen immers wonden bloot. Anderzijds om de onbewuste energie projecties vanuit de ego’s van mensen in mijn sociale omgeving te neutraliseren.

In de beginperiode van de readings was ik vooral gefascineerd door de wonderlijke, multidimensionale werkelijkheid waarin we leven, ik wilde er zoveel mogelijk van leren en ervaren. Toen de initiële fascinatie door de toenemende ervaring afnam, was het me vooral om de spirituele groei te doen, de innerlijke bevrijding die het beloofde. Maar op een gegeven moment nam ook die motivatie af, en sindsdien ging het me, en nog steeds, meer om het ontvangen van periodieke, energetische onderhoudsbeurten, om mijn persoonlijke ascensieproces met alle bijbehorende ascensiesymptomen soepeler en rustiger te laten verlopen. Om de dagelijkse, energetische turbulentie als het ware glad te strijken, en minder fysieke, emotionele, mentale en sociale ongemakken te ervaren.

Eén van mijn hoofdtaken als lichtwerker is altijd spaceholder (of velddrager) geweest, en dat betekent vooral dat je zoveel mogelijk in je stabiliteit, in je innerlijke stilte en je Zijn, dient te verblijven om, samen met andere spaceholders, bij te dragen aan het stevig en rustig houden van het collectieve veld. Het vraagt erom turbulentie in je eigen leven tot een minimum te beperken, zowel in je innerlijke als in je uiterlijke realiteit. Het vraagt dat je geen onnodig drama uitnodigt in je leven, en geen toxische omstandigheden in je leven toelaat. Maar door de innerlijke transformatieprocessen die sowieso aan de gang zijn vanwege het ascensieproces is enige turbulentie onontkoombaar, het oprakelen van onbewuste trauma- en karmastukken kan nu eenmaal wat emotionele, mentale en sociale schommelingen geven. Het ontvangen van deze energetische onderhoudsbeurten hielp me enorm om steeds alle oorzaken van innerlijke onrust weg te nemen, en mijn aura te schonen van de invloed van energetische omstandigheden die op dat moment speelden in mijn leven, innerlijk en uiterlijk, en een storende invloed uitoefenden op mijn equilibrium, mijn innerlijke rust, en het klimaat van mijn gedachten en gevoelens.

Deze energetische onderhoudsbeurten brachten me ontzettend veel voordelen. Ze hielpen me goed te blijven voelen, ondanks wat er binnen en buiten mij speelde. Ze hielpen me de harmonie beter te bewaren in sociale interacties en relaties, en daarin minder reactief te zijn. Ze hielpen me in de duiding van de multidimensionale achtergrond van gebeurtenissen in mijn leven, waar ik er zelf niet bij kon komen. Ze hielpen me mijn gronding te bewaren en te verbeteren. Ze hielpen me vele fysieke ongemakken en ziektesymptomen te voorkomen, of indien ze al aanwezig waren, versneld te genezen. Ze hielpen me om dicht bij mezelf te blijven, de juiste koers in mijn leven aan te houden, en geen onvruchtbare levenskeuzes te maken. Door actieve energieën in mijn energieveld als gevolg van de processen snel te neutraliseren, hielpen ze me vroegtijdig potentiële aanzuiging van negatieve gebeurtenissen te voorkomen. En ze hielpen me mijn aura stevig en dicht te houden zodat de geziene en ongeziene invloeden van buitenaf, zoveel als mogelijk gezien de voortdurende transformatie, tot een minimum beperkt bleven.

Het moge duidelijk zijn dat ik een fervent voorstander ben van het ontvangen van aurareadings. Aurareading is voor mij altijd de meest effectieve en diepgaande methode geweest om effectieve, permanente healing op thema’s te ontvangen, mijn aura te schonen, en zo stapje voor stapje, naast energiemeditatie, mijn frequentie te verhogen. Helderziendheid en akasha toegang zijn daarin wel een voorwaarde, indien je het resultaat precies en definitief wilt laten zijn, is mijn ervaring.
Iedereen heeft te maken met een blinde vlek op zichzelf, een “blinde hoek”, en daardoor is het altijd een goed idee om je te laten helpen door een neutrale observeerder. Ik ben door de jaren heen regelmatig mensen tegengekomen die ogenschijnlijk vanuit een soort trots van “ik doe het zelf wel” de oplossing van aurareadings wegwuiven. Zo sta ik er dus niet in. Doordat ik meestal met een open houding de readings in ging, had mijn Hoger Zelf (in samenwerking met het Hoger Zelf van de reader) de regie over de readings, waardoor het goed afgestemd was op de energetische behoeften van het moment, en urgente issues gelijk konden worden aangepakt. Maar vaak kwam het natuurlijk overeen met wat ik voelde spelen in mijn lichaam en energieveld, zoals de energetische koorden die ik kon aanwijzen en fysieke issues waarvan ik wist dat ze een energetische oorzaak hadden. Het ging nooit om lichtzinnige verzoeken om de ego-mind te bevredigen. Geen “glazen bol” verzoeken, geen toekomstvoorspellingen, geen geld- of relatievragen, en geen vanuit de persoonlijkheid geïnstigeerde “reïncarnatietoerisme”. De focus lag altijd op relevante healing, het gladstrijken van actieve turbulentie en het versoepelen van het ascensieproces, waarbij het Hoger Zelf het overzicht had, en vanuit dit overzicht de agenda van de readings bepaalde.

Terug naar de vorige levens. Lineair chronologisch gezien was mijn laatste incarnatie voor dit leven dat van een Engelsman, die sneuvelde als Geallieerde soldaat aan de kust van Frankrijk tijdens WOII. Maar aangezien tijd in werkelijkheid niet volgens de aardse lineaire tijd verloopt, en de ziel vrij is om elke opvolgende incarnatie in een ander tijdvak te plaatsen, ook in het verleden, is het voor het volgen van de eigen evolutionaire ontwikkeling interessanter om te kijken wat sequentieel, non-lineair, de laatste incarnatie is geweest. Het is die incarnatie die bepaalde waar je was gebleven in je spirituele groei als ziel voordat je in je huidige incarnatie stapte. In die zin was mijn laatste incarnatie dat van een Boeddhistische monnik die een zeer teruggetrokken leven leidde en zijn gehele leven mediteerde. Zijn leraar had een energetisch koordensysteem aangebracht op zijn kundalini- en chakrasysteem wat de hogere chakra’s extra openzette en de lagere chakra’s afkneep. Dit hielp hem te focussen op het geestelijke en zich niet te laten afleiden door het aardse, het materiële. Op een gegeven moment bereikte hij op latere leeftijd een punt in zijn meditaties waarvan hij wist dat hij de geestelijke top op Aarde had bereikt. Na zijn incarnatie kreeg hij boven aangekomen echter te horen: “Je moet nog één keer terug.” Dat is dit leven geworden. De reden waarom ik nog een laatste keer terug moest, zoals ik het interpreteer, is drieledig.

1. Allereerst was mijn energieveld door dat laatste leven en eerdere, spiritueel georiënteerde levens nogal uit balans. Wat je vaker hoort over yogi’s in het Oosten was ook op mij van toepassing. Ik was in dat leven in mijn bewustzijn zo gefocust geweest op het geestelijke, dat het materiële er nogal armzalig bij hing. Ik was alleen maar bezig geweest met verruiming van mijn bewustzijn en verbinding met de kosmos, en niet met het verbinden met de natuur, mijn medemens of het doorvoelen van emoties en trauma’s. Mijn chakrasysteem had als het ware de vorm van een omgekeerde pyramide gekregen. Veel kruin, weinig basis. Mijn spirituele en mentale kracht liep ver vooruit op mijn fysieke en emotionele kracht. Spirituele ontwikkeling dient uiteindelijk op een gebalanceerde, geïntegreerde wijze te verlopen. Dat betekent dat het materiele en het geestelijke even belangrijk zijn, en dat de onderste chakra’s even belangrijk zijn als de bovenste chakra’s. Rood is even belangrijk als paars. Liefde is altijd het einddoel, en de liefdeskracht van het hart in het midden van het chakrasysteem is afhankelijk van deze balans en een gelijke ontplooiing van alle chakra’s.
Overigens betekent het niet dat zo een éénzijdig leven “verkeerd” is, die indruk lijkt wel eens te bestaan onder spiritueel geïnteresseerde mensen. De ziel kijkt over meerdere levens heen, en kan er volbewust voor kiezen in verschillende levens verschillende specialismes te ontwikkelen. Het is in het aardse bestaan niet altijd even gemakkelijk om een perfect gebalanceerd leven te leiden. Het is bij wijze van spreken gemakkelijker en effectiever qua groei om verdeeld over drie levens, eerst een extreem fysiek leven te leiden, dan een extreem geestelijk leven te leiden, en het derde leven dit te balanceren, dan achtereen drie levens te leiden die alle drie pogen een perfecte balans te vinden.

Maar terug naar mijn balans, ik diende dus in dit laatste leven de materie te gaan omarmen. Dat betekende: in het materialistische Westen incarneren en een aards leven leiden. Ik kwam zeer ongegrond dit leven binnen, en een grote focus zou gaan liggen op het vrijmaken en ontplooien van mijn onderste chakra’s. Dus dat betekende: gronden en transformeren. Een aards leven leiden, ook qua werk en relaties, maar tegelijkertijd ook trauma’s uit vorige levens aanpakken in vooral mijn onderste chakra’s die mij verhinderden om goed te gronden en me emotioneel te verbinden. In mijn weg van gronding en verbinding hielp het dat zowel mijn moeder als mijn liefdespartner beiden Stier van sterrenbeeld zijn/waren. De meest aardse tekens van de dierenriem hebben mij, als Boogschutter (het meest geestelijke vuurteken), ontvangen en bijgestaan, mij met hun veld ondersteund in mijn ankering. Ook het incarneren in regio Rotterdam hielp het grondingsproces, omdat dit gebied blauwdrukmatig een veld draagt dat sterk grondend werkt, waardoor de mensen die daar wonen nuchter en letterlijk “down to earth” zijn.

2. De tweede reden om nog een laatste keer te incarneren hangt hier sterk mee samen. Ik diende niet alleen meer in balans te komen, ik diende ook gewoon “op te ruimen”. Mijn reader heeft het ook wel eens een “opruimleven” genoemd. Zo werd in één van de eerste aurareadings die ik in 2006 ontving, het koordensysteem losgekoppeld uit mijn aura dat nog steeds aanwezig was vanuit die laatste incarnatie als Boeddhistische monnik. Ik had de eerste 30 jaar van mijn leven nog steeds met dat systeem in mijn aura geleefd dat mijn onderste chakra’s afkneep. Ik mocht sindsdien in deze lange reeks van aurareadings in een rap tempo vele blokkades en trauma’s loslaten, en begon langzaam meer en meer te gronden, en van mijn hoofd in mijn hart en buik te zakken. Overigens waren er ook galactische factoren in het spel die hier een rol in speelden, maar dat valt buiten het bestek van deze blog. Het afschudden van de diepste trauma frequenties, zoals slavernij levens en levens als slachtoffer van zwarte magie, voelde het meest pittig. Gedurende de readings op vooral dergelijke levens voelde ik zware energie in mijn energieveld vrijkomen, waarbij ik maar net bij bewustzijn bleef, welke na de readings volledig waren opgelost, waardoor ik weer meer lichtvoetiger werd. Overigens moet gezegd worden dat er in bijna alle gevallen van de verwerking van vorige levens in de aurareadings geen emotionele herbeleving speelde, en daarvoor ook geen noodzaak was. De zwaarte van de energie was wel goed voelbaar, maar zonder emotionele lading en zonder (zelf)veroordeling.

3. De derde en laatste reden om nog een laatste keer terug te komen, is ook al aangestipt en moge ook duidelijk zijn, gezien de bijzondere tijd waarin we leven. Namelijk om het collectieve ascensieproces waar we nu in zitten mee te maken, en deel uit te maken van het leger aan lichtwerkers, om samen in dienstbaarheid aan het Goddelijk Plan onze sleutels en codes in te brengen en het binnenkomende, kosmische Licht te verankeren op Aarde. Vele lichtwerkers weten van zichzelf dat dit hun laatste leven op 3D Aarde is. Het leven dat we nu leven wordt ook wel de centrale incarnatie genoemd, degene die de reïncarnatiecyclus in deze dimensie afsluit. De fysieke ascensie van de Aarde en de mensheid is een groot avontuur met een grote groeibelofte, en een onderneming die nog nooit in deze vorm in dit universum is ondernomen. Het verloopt met succes, en grote vreugde zal ons in de zeer nabije toekomst overspoelen, wanneer het hogerdimensionaal leven zich meer en meer gaat openen, wij onze galactische identiteit gaan herinneren en wij ons bewust gaan herverbinden met onze galactische familie.

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven