Gronding

“Hoe dieper de wortels, hoe hoger de boom kan reiken”


Ik heb deze pagina toegevoegd, omdat ik het belangrijk vind de nadruk te leggen op het belang van een goede aarding. Men kan vele hoogfrequente energieën aanspreken ter transformatie van zijn energieveld, maar het sleutelwoord van spirituele groei is balans. Balans tussen lichaam en geest. Wanneer je zonder remmingen éénzijdig je focus legt op de geest, vind je niet alleen geen groei, maar kun je zelfs achteruitgang in je groei scheppen, doordat je energieveld uit balans raakt… 

Zowel mensen die open staan voor de spirituele kant van het leven als de mensen die dat niet doen, zijn zich bewust van het belang van aarden of gronden. Vanuit de a-spirituele benadering wordt hiermee veelal verwezen naar het belang met beide voeten op de grond te staan, een nuchter realisme en toepassing van gezond verstand aan te tonen, en de verantwoordelijkheid voor het levensonderhoud te dragen. Afhankelijk van vele factoren en achtergronden is het voor veel mensen de gewoonste zaak om goed geaard te zijn en zijn ze het zonder zich er bewust voor in te spannen, en voor anderen is het juist erg moeilijk.

De spirituele benadering omvat vanzelfsprekend deze zelfde principes, alleen gaat daarin veel verder, omdat het de geestelijke en energetische werkelijkheid erachter betrekt. Die werkelijkheid gaat ervan uit dat wij zoals alles, uit energie bestaan, en een energetische verbondenheid met de Aarde hebben, welke onderhouden dient te worden. Onze lichamelijke en geestelijke gezondheid is afhankelijk van een goede vrije doorstroming van energie door ons lichaam, en alle (!) ziekten en ongemakken die wij kennen, zijn het gevolg van blokkades die deze doorstroming belemmeren. Een goede doorstroming wordt mede mogelijk gemaakt door de hulp van de energie van de Aarde. Slechte aarding, of een slechte energetische verbinding met de Aarde, maakt dat wij (letterlijk) niet goed in ons fysieke lichaam zitten, met alle gevolgen van dien. Ons lichaamsbewustzijn en zelfgenezend vermogen worden daardoor verminderd. Maar ook emotioneel en psychologisch heeft het allerlei gevolgen. Men heeft minder energie, men voelt minder sterk, men is ontvankelijker voor lagere negatieve emoties en men zal meer moeite hebben zich te manifesteren, zich sociaal te bewegen en zich neer te zetten in de maatschappij. Je kunt ook zeggen dat alle chakra’s en de daarmee samenhangende kwaliteiten lijden onder slechte aarding. Een slechte aarding werkt dus door naar alle aspecten van ons wezen. Onze aarding wordt vooral geregeld door het eerste chakra, de wortelchakra, deze regelt als het ware de relatie met de Aarde. De energetische verbinding van ons lichaam met de Aarde verzorgt met name een aanvoer van aarde-energie. Denk niet dat wij deze verbinding slechts hebben via onze voeten (hoewel het wel helpt onze voetzolen zoveel mogelijk op de grond te houden), onze aura gaat ook de grond in, wij hebben ook chakra’s onder onze voeten, de Aarde in. Wanneer wij slecht geaard zijn, worden wij dus ook minder goed beschermd en gereinigd. Alcohol en drugs hebben overigens een enorm slechte invloed op onze aarding. Zij verzwakken onze aura, doen daarin gaten en lekken ontstaan, en maken ons vatbaarder voor negatieve invloeden van buitenaf.

Het is een oude gewoonte van mensen om negatieve energieen binnen het energieveld af te voeren naar de Aarde. Doe dit niet meer! Moeder Aarde vraagt ons duidelijk dit niet meer te doen. Hiermee wordt de negatieve energie niet opgelost, alleen maar verplaatst. Wij zijn één met de Aarde, en het afvoeren vergiftigt de Aarde, het beinvloedt het leven in andere dimensies in de Aarde, en creëert bovendien een aardingsbeperking voor ons allen, voor het menselijk collectief. Er wordt ons gevraagd in onze meesterschap te gaan staan, en negatieve energieen niet meer te verplaatsen, maar te transformeren, te transmuteren, op te lossen, via technieken, invocaties en transformerende energieen, zoals het gebruik van het Violette Vuur.

Leven in de hogere chakra´s

Een goede aarding is dus van belang, of men nou bewust met zijn spirituele groei bezig is of niet. Velen leven in deze tijd teveel in het hoofd, of anders gezegd, in de bovenste chakra’s. Daarmee snijden ze zich als het ware van hun gevoelsleven af, en benaderen zij het leven overmatig rationeel, met alle gevolgen van dien. De inrichting en werking van de huidige maatschappij is daar op collectief niveau een reflectie van. Voorbeelden zijn onverschilligheid en een gebrek aan compassie, het hardvochtig vasthouden aan wetten, waar het in individuele gevallen humaner en rechtvaardiger is om ervan af te wijken, het uit het oog verliezen van de grenzen tussen respect en vrijheid van meningsuiting enkel omdat het recht bij wet is verleend, en de manier waarop we met technologie en het milieu omgaan.

Redenen waarom er teveel in de hogere chakra’s wordt geleefd:

– Vermijden van de onprettige en confronterende aspecten van het voelen
Het vluchten voor of onderdrukken van negatieve gevoelens is een veel voorkomend verschijnsel, het is de weg van de minste weerstand. Ontkennen en negeren in plaats van confronteren, verwerken en loslaten. In realiteit is het alleen maar uitstel, want alle trauma’s en blokkades in ons vragen om ooit getransformeerd te worden. In dit leven, of een volgende.

– De indoctrinatie van de maatschappij
De maatschappij vraagt om prestatie en de inzet van mentale kwaliteiten. Er wordt een hoge mate van informatieverwerking van ons gevraagd. Jezelf zijn en jezelf uiten worden je moeilijk gemaakt door sociale opvattingen en verwachtingen. Ook het hedendaagse vermaak is erg gericht op het gebruiken van onze mentale vermogens (lezen, tv kijken, pc spelletjes). Dit bevordert niet onze aarding.

– De illusie dat men door dat te doen spiritueel sterk groeit
Spirituele groei is afhankelijk van een gezonde verbinding met zowel de Aarde als de kosmos. Juist een sterke verbinding met de Aarde maakt het mogelijk grote geestelijke groei te vinden. Enkel zweven tussen Aarde en kosmos geeft noch fysiek noch geestelijk profijt. Bovendien dient men naarmate men vordert op het spirituele pad aan te tonen dat men meester is over de fysieke realiteit. Zo integreert men de rode kleur in het kleurenspectrum van de aura, welke net zo hard nodig is als paars om verlichting te bereiken. Vaak ook leeft men in de veronderstelling dat men door enkel de aandacht op de hogere chakra’s te richten, men het ego aan het overstijgen is. Maar zo werkt het niet. Er zijn vele definities van ego, maar in wezen komt het gewoon neer op het geheel van de lagere lichamen die onze persoonlijkheid vormen (fysieke, etherische, emotionele en mentale lichaam). Om het ego te overstijgen dient men deze lagere lichamen (of het Lager Zelf) niet te ontkennen of onderdrukken, maar te transformeren, te helen, te liefhebben. Dan zullen deze lagere lichamen geen obstakel meer vormen in de ontwikkeling van de hogere lichamen. Richt men zich enkel op deze hogere lichamen terwijl de lagere lichamen nog niet getransformeerd zijn, dan zal men daarin continu in de weg gezeten worden door de aandacht die de blokkades in deze lagere lichamen bewust of onbewust vragen. Het is dus belangrijk de aandacht naar beneden te richten.

Velen die intensief met spirituele ontwikkeling bezig zijn, onderschatten het belang van een  goede aarding. Zij zijn naar boven gericht, en niet naar beneden, terwijl er in wezen geen onderscheid is. Het zijn beide aspecten die geïntegreerd dienen te worden, beneden is niet minder goddelijk dan boven, het ideaal is de balans. Sterker nog, zonder goede aarding is er geen substantiele vooruitgang in de ontwikkeling. Ook is het zo dat de ontplooing van de kruinchakra een directe afhankelijkheid heeft van de ontplooing van de basischakra. Wat betekent dat er een goed evenwicht gehandhaafd dient te worden tussen de geestelijke groei en het lichamelijk en emotioneel bestaan.

In het werken met hoogfrequente energieën is het dan ook van belang goed aan te voelen hoe deze balans ervoor staat. Het kan verleidelijk zijn jezelf te overladen met deze energieën, denkend dat je groei op die manier lekker snel gaat, maar wanneer die balans er niet is, zal niet alleen de groei stagneren, maar zelfs achteruitgaan, omdat er een “kortsluiting” kan ontstaan in je energiesysteem, wat allerlei emotionele en psychologische gevolgen kan hebben, en wat jaren kan duren voordat het weer hersteld is. Daarom is het dus erg belangrijk goed aan te voelen wat je kan hebben, goed naar je intuitie en je lichaam te luisteren, en indien nodig, pauzes in te lassen.

Het is belangrijk te realiseren dat aarding niet iets is wat van de ene op de andere dag verandert. Wanneer je echt slecht geaard bent, en je gaat er alles aan doen om dit te veranderen, dan is het eerder een kwestie van maanden of jaren dan van weken voordat het zover is. Het is een langzaam proces, waarin je vertrouwen, geduld en een actieve houding dient te hebben, en waarin je langzaam maar zeker verandering zult zien ontstaan. Alle ondergenoemde symptomen zullen dan langzaam verdwijnen. Het is ook van belang om onderscheid te maken tussen structurele aarding en momentele aarding. Vele spirituele mensen hanteren korte aardingsoefeningen om de momentele aarding te verbeteren, voordat ze met energiewerk aan de slag gaan, en dit is altijd verstandig om de activiteit te verankeren, maar het is geen afdoende oplossing voor een structurele aarding.

Naast het motief om spiritueel te willen groeien, kan er ook het motief zijn om dienstbaar te willen zijn, zeker in deze bijzonder tijd waarin het Goddelijk Plan steeds tastbaarder wordt. Maar ook (en zelfs juist) hiervoor is het belangrijk goed geaard te zijn. Zoals eerder gezegd, alle chakra’s lijden onder slechte aarding, en dit beïnvloedt dus ook onze manifestatie, onze schepping. Met andere woorden, ongeaard lichtwerk komt moeilijk van de grond.

Opsomming symptomen bij slechte aarding

– Minder energie (veel slaap nodig), lichamelijke gezondheidsproblemen, moeite met het leven, een tekort aan geborgenheid en veiligheid voelen, verminderde overlevingsdrift, moeite zichzelf in het levensonderhoud te voorzien, minder daadkracht en actiegerichtheid, moeite met genieten van de materie, niet goed in het lichaam zitten. Dit laatste betekent dat ons energielichaam niet goed in ons fysieke lichaam zit, en bekende symptomen daarvan zijn: een slecht evenwicht, en koude handen en voeten.

– Niet goed en diep kunnen voelen, overgevoeligheid, prikkelbaarheid, grotere ontvankelijkheid voor lagere emoties, emoties blijven langer hangen, minder vrolijkheid en meer serieusheid, minder openheid, minder spontaniteit en impulsiviteit, minder geneigdheid tot vrije fysieke beweging (dansen), moeite sociale contacten te onderhouden.

– Minder psychologische kracht hebben, minder assertiviteit, meer moeite jezelf te zijn, jezelf minder goed kunnen neerzetten, moeite je ruimte claimen te midden van andere mensen, moeite je grenzen aangeven, gemakkelijker over je heen laten lopen, moeite hebben te presteren in de maatschappij

– Het leven minder vanuit het hart kunnen benaderen (liefde vraagt om evenwicht tussen de hogere en lagere chakra´s, zodat de geestelijke liefde zich energetisch (in de stof) kan manifesteren

– Minder goed functioneren van mentale vermogens, overmatige abstracte benadering van concrete zaken, verminderde helderheid en scherpte, zweverig, afwezigheid, neiging tot dagdromen, verminderde nuchterheid en discipline, minder doorzettingsvermogen en flexibiliteit, en geblokkeerdheid voor echte spirituele groei

Stimuleren van aarding

Hoe kun je je aarding stimuleren? Breed genomen werkt het zichzelf overgeven aan alle onderwerpen die gerelateerd zijn aan de onderste vier chakra’s, aardend. Eigenlijk het laten stromen van je energie in de buitenwereld. Dit komt met name neer op het deelnemen aan het openbare leven, activiteiten ondernemen, sociale contacten onderhouden, liefhebben, werken, jezelf een doel geven. Gezinsleven, gezond en lekker eten, lichaamsbeweging, fysiek bezig zijn (tuinieren), sex, buitenlucht, zon en contact met de natuur, financiële zekerheid, regelmaat en regelgeving. Doen waar je passie voor hebt, plezier hebben, spelen en dansen zijn ook erg belangrijk. Verder kun je aarden door meer aandacht te besteden aan de fysieke realiteit door je fysieke zintuigen te prikkelen met vormen, kleuren, geuren, smaken en klanken die je prettig vind. Het belangrijkst zijn echter de intentie en de wil. Wanneer men werkelijk tot in het bot denkt en voelt: “Ik ben hier graag, ik wil hier zijn, ik heb het hier naar mijn zin, ik geniet van de materie, ik voel me hier veilig, ik ga er wat moois van maken”, dan heeft dit een enorm neerwaarts aardend effect (richting de Aarde).

Daarnaast kun je natuurlijk spirituele technieken gebruiken om bewust wat directer op energetisch niveau effect te sorteren, zoals yoga, acupunctuur, massage, voetreflexologie (!), visualisatie, aardingsmeditaties en eenvoudige lichamelijke aardingsoefeningen. Het kan ook de moeite lonen te onderzoeken of met behulp van aurahealing/reading oude blokkades uit de aura te verwijderen die het goed aarden in de weg staan.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven