Valse Geometrie

Author picture
Af en toe stuit ik op artikelen in social media en blogs die gaan over de zogenaamde “valse geometrieën” die door de donkere krachten in het universum gebruikt zijn om illusiematrices te scheppen. En altijd wanneer ik deze artikelen en de comments eronder lees, voel ik er een sfeer omheen hangen van “mind over heart”, twijfel en pessimisme. De verhalen rondom deze valse geometrie suggereren dat we hier vast zitten in illusoire gevangenissen, er geen weg naar buiten is, en het ascensieproces een illusie is. Wanneer mensen in de rabbit hole van deze materie worden gezogen, lijken ze vaak gedesoriënteerd en ontmoedigd te raken, en hun vertrouwen te verliezen in het Goddelijk Plan en het succes ervan. Het doet ze twijfelen aan alles, aan alle spirituele informatie die ze ooit geconsumeerd hebben over het ascensieproces. Ik wil er middels deze blog een nieuw, positief licht op werpen, gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring, verdeeld over een aantal punten.

1. Allereerst, we zouden niet verrast moeten zijn dat er gerommeld is met de heilige geometrie. Het verhaal van de Schepping wordt gekenmerkt door zowel een universeel descensieproces als een universeel ascensieproces. In de oscillatie van het universum vindt de descensie als de uitademing van God plaats, waarin alles steeds verder verwijderd raakt van de Bron. Deze afdalingsweg gaat onontkoombaar gepaard met destructie. De afdaling is een noodzakelijke beweging om de Schepping tot stand te brengen. Er dienen dingen te gebeuren waardoor de frequentie daalt, er dienen omstandigheden plaats te vinden waardoor er een steeds grotere verdichting van energie plaats vindt, helemaal tot aan de vaste materie op de bodem van de Schepping waar de mensheid zich bevindt. Het schept de route en de omgeving waarin de Geest kan afdalen naar de Materie, om de Materie te ervaren, en zich vervolgens vanuit de Materie te verheffen. Hoewel door individuele zielen natuurlijk veel trauma wordt opgelopen gedurende deze afdaling, met name in de laagste dimensies, is het een weg die alle zielen verkiezen te ervaren. De zielen willen immers vorm en individualiteit ervaren, en dus dalen ze af de verdichting in, en nemen ze de trauma’s voor lief.

Gezien dat heilige geometrieën de bouwstenen van de Schepping vormen, zijn zij natuurlijk de eerste kandidaat waarop afbraak gepleegd wordt om de afdaling mogelijk te maken. Om de weg van orde naar chaos te realiseren, dienen de bouwstenen gecorrumpeerd en onderuitgehaald te worden. Het is belangrijk te realiseren dat dat niet alleen maar vanuit de agenda van donkere krachten wordt verricht. Donkere krachten zijn misschien de uitvoerders ervan, maar zij worden op hun beurt aangestuurd door lichtkrachten in de vorm van eigen Hogere Zelven, die achter deze agenda staan, omdat zij God dienen in de wens om de Schepping te scheppen. Gezien het feit dat alle wezens multidimensionaal zijn, en daarmee in alle dimensies tegelijkertijd een bestaan hebben, dienen we ons te beseffen dat achter elk donker wezen dat een bepaalde destructie in het universum uitvoert, er een Hoger Zelf, een hogerdimensionale aspect van dit wezen toekijkt en een zekere sturing en stroomlijning geeft aan dit destructieproces, wanneer het de bedoelde, algehele descensieweg dient. Het is zelfs zo dat deze hogerdimensionale aspecten specifiek die destructie op zich genomen kunnen hebben, omdat zij in de allerhoogste dimensies van het universum, in het begin van de Schepping, waar slechts puur Licht en Liefde bestaan, een blauwdruk en een functie binnen het universum op zich hebben genomen, die zowel een zonzijde als een schaduwzijde kent, zowel een constructieve kant als een destructieve kant. Dit betekent dat zij de karmische verantwoordelijkheid accepteren betrokken te zijn totdat de gehele vervolmaking van de Schepping een feit is. Voorbeelden hiervan zijn Aartsengel Metatron en Ra. De eerste draagt een verantwoordelijkheid voor geometrie, de tweede voor het achterliggende, dragende veld van Zonnen. In de afdaling zullen zij beiden via hun eigen afgedaalde aspecten een rol vervullen die bijdraagt aan de afdaling door in hun geval geometrieën af te breken en zuiver Zonnelicht te filteren of te blokkeren.

Het is wat mij betreft hoog tijd dat we ophouden dualistisch en ietwat simplistisch naar de rollen van wezens als Aartsengelen, Geascendeerde Meesters en Buitenaardsen te kijken. Het is niet zo dat de één goed is en de ander slecht. Iedereen is altijd beiden, afhankelijk van op welk dimensionaal niveau je ernaar kijkt. Maar dat geldt voor iedereen, ook voor elk mens. In het spel van dualiteit is de grootste “tegenstander” van elk levend wezen in het universum niet een extern, boosachtig wezen, maar het eigen, diepste schaduwzelf, een eigen deelaspect dat letterlijk en figuurlijk laag gezonken is, een eigen destructief leven leidt, en wacht om weer geïntegreerd te worden. Wanneer je tijdens je menszijn je eigen, diepste schaduwzelf hebt geïntegreerd, dan heeft de dualiteit op Aarde geen enkel effect meer op je, omdat je het niet meer aanzuigt, het niet meer gespiegeld wordt. De sleutel ligt er altijd in de neutraliteit in jezelf terug te vinden die het Licht én Donker omarmt, en daarmee je gehele, eigen wezen omarmt, ongeacht de “ondeugende” dingen die het heeft gedaan. Zelfliefde is een onvolledig concept zolang je jezelf niet in staat stelt ook deze delen van het Zelf tegen de borst te drukken, en dit deel van jezelf en daarmee jezelf te vergeven.

Om een voorbeeld te geven van de dubbele rollen die alle wezens vervullen. Enkele jaren geleden mediteerde ik met mijn partner en werden we geleid naar het Pantheon in Rome, waarbinnen een holografische illusie generator installatie van de Reptilians gevestigd was. We mochten bijdragen aan de vernietiging van deze generator, en na dit feit gebeurde er iets opmerkelijks. Er was een high council van Reptilians aanwezig in de tempel die daar werden geïntegreerd door hun geascendeerde zelven, hun Geascendeerde Meester Zelven. Nu zou je op dit nieuws een duale reactie van onbegrip kunnen hebben: “Zie je wel, die Geascendeerde Meesters zijn niet te vertrouwen!” Maar dan ga je dus voorbij aan hoe de Schepping werkt, de rollen die we allen spelen, en de neutraliteit die we in onszelf dienen te vinden. Dit gegeven doet niets af aan de liefde, zuiverheid of frequentieniveau van de betreffende Geascendeerde Meesters. Het betekent slechts dat zij eerder in de afdalingsweg van de Schepping de taak op zich hebben genomen om deelaspecten te laten afdalen om deze duale rollen te spelen. Op het dimensionale niveau waar zij Geascendeerde Meester zijn, dienen zij wel degelijk het Licht en zijn zij wel degelijk betrouwbaar. Alles hangt altijd af van het frequentieniveau waarop een deelaspect als onderdeel van het totale multidimensionale zelf momenteel bestaat. Wanneer mensen een beroep doen op Lichtwezens voor energetische hulp is het dimensionale niveau of frequentieniveau van een wezen van een groter belang dan het wezen zelf. Je kunt bij wijze van spreken beter een beroep doen op het meest hoogfrequente deelaspect van Aartsengel Lucifer dan het meest laagfrequente deelaspect van Aartsengel Michaël. En wanneer dit niet gespecificeerd wordt in een hulpverzoek, is het eigen frequentieniveau, de stemming van het moment en de zuiverheid van de eigen intenties doorslaggevend met welke dimensie men contact maakt. Daardoor is een hulpvraag vanuit een liefdevol hart gericht op spirituele groei meestal een veilige.

2. Alle informatie rondom de “valse geometrie” lijkt bij één bron vandaan te komen, die ik hier niet bij naam noem. Ik heb geen oordeel, en niets dan liefde en respect voor het werk van deze bron waar ik in 2008 kennis mee heb gemaakt, en ik vermoed dat eenieder in diens schoenen ongeveer dezelfde route zou zijn gelopen. Om een zo grote hoeveelheid kennis te moeten gronden in zo een vroeg stadium van het ascensieproces, waarin de duale Matrix nog zo intact was, daar zou elk ego, inclusief het mijne, de grootste moeite mee hebben gehad om hiermee om te gaan, dit door de dimensies heen naar de Aarde te sluizen en volledig zuiver en intact te gronden en, niet onbelangrijk, vanuit onverlichte persoonlijkheidslagen correcte conclusies te trekken over de betekenis van de kennis. Want het gaat niet alleen om de kennis an sich, het gaat vooral om wat de kennis met je persoonlijke wereldbeeld doet, welke conclusies je trekt en de manier waarop het je perceptie, motivaties en stemming beïnvloedt. Zeker wanneer je ongeacht de grote hoeveelheid kennis nog steeds niet het hele plaatje kent, terwijl er vele, andere, relativerende factoren kunnen bestaan, die een fris overkoepelend beeld kunnen geven dat optimistisch stemmend is en het vertrouwen in het Goddelijk Plan kan herstellen. Zo herinner ik me dat deze bron zich lang geleden eens afstemde op wat er zich 4-dimensionaal afspeelde in het Huis van David, en daar de Reptiliaanse zelven van alle kinderen van David zag. Dit was voor deze bron reden om te concluderen dat de poging om het Christusbewustzijn op Aarde te brengen reeds gedoemd was te mislukken. Terwijl dit in het geheel niet het geval was, en het zich ontwikkelende Christus DNA er gewoon doorheen werkte. In 2011 was ik samen met een groep lichtwerkers ascensie activaties aan het verrichten, en toen werd het werk van deze bron aan bod gebracht door Spirit. En daarin kwam naar voren dat deze bron kort gezegd te veel in een óf-óf perceptie terecht was gekomen door de persoonlijke interpretatie van de ontvangen kennis, in plaats van in een én-én perceptie. Het is een veel voorkomende valkuil in de dualiteit van de lagere dimensies, waarin het bewustzijn meent dat concepten botsen met elkaar, terwijl ze in werkelijkheid vanuit een hogerdimensionaal perspectief bezien, elkaar helemaal niet uitsluiten, en zelfs aanvullend of wederkerig afhankelijk van elkaar zijn.

3. De grootste, duale effecten van “valse geometrie” vinden plaats in de onderste 12 dimensies van de Schepping. Maar de mate waarin dit daadwerkelijke “prison planets” oplevert, mag ook wel eens enigszins gerelativeerd worden. Toegegeven, de 3e en de onderste subdimensies van de 4e dimensie zijn dermate onvrij dat je daarvan kunt spreken. Maar de dimensies 5 t/m 12 zijn gevuld met paradijselijke werelden, ongeacht de invloed van “valse geometrie”. Vele zielen hebben het ontzettend naar hun zin in bijvoorbeeld 6-dimensionale, buitenaardse beschavingen, en hebben helemaal geen haast om zo snel mogelijk de 12-dimensionale matrix te verlaten. Zij genieten van de vorm, van het uitleven van hun creativiteit in vrije wil, ondanks hun wetenschap dat zij nog “vastzitten” in die 12-dimensionale matrix. Zij weten, als ze er klaar voor zijn om het te verlaten, dan hoeven ze zich slechts te richten op hun eigen frequentieverhoging totdat zij er bovenuit gestegen zijn. En dat frequentieverhogingswerk is in een paradijselijke, geavanceerde beschaving geen straf of onmogelijke opgave. Dat is heel anders vergeleken met de opgaaf waar de mensheid voor staat om de 5e dimensie te bereiken.
Lichtwerkers die kennis maken met het bestaan van valse geometrie lijken soms wat te schrikken, en gelijk een impuls te ontwikkelen van: oei, het is erger dan ik dacht, hoe kom ik zo snel mogelijk die 12-dimensionale matrix uit? Maar de ziel heeft daar een veel relaxtere positie in, en vermoedelijk de persoonlijkheden die deze lichtwerkers gaan uitleven in toekomstige 5D+ dimensies ook. Hiermee suggereer ik niet dat men het hoofd in het zand kan steken ten aanzien van deze onderwerpen. Het herstellen van de Merkaba geometrie is bijvoorbeeld voor velen essentieel geweest voor de gang naar de 5e dimensie. En er zijn ook zeker lichtwerkers die de taak hebben meegekregen om de informatie over deze valse geometrie op Aarde te gronden en te openbaren, omdat het in het collectief, menselijk bewustzijn gebracht moest worden. Dit omdat er zuivere lijnen naar de dimensies voorbij de 12-dimensionale matrix gelegd moesten worden om de Bronverbinding te herstellen en de diamanten revolutie op Aarde te kunnen brengen. Maar dat wil niet zeggen dat deze informatie gelijk voor iedereen als leidraad hoeft te dienen voor hun spirituele ontwikkeling. Enkele dimensies groeien, bijvoorbeeld van 3D naar 6D, is al een hele prestatie op Aarde, en de paradijselijke sfeer waarin je dan terecht komt tijdens of na dit leven, zal niets dan vervullend zijn.

4. Wat ik tenslotte ook opmerk in de artikelen rondom “valse geometrie” is een pessimisme, een moedeloosheid en een negativiteit die frequentieverlagend werkt, mensen in hun hoofd trekt, en het vertrouwen in het Goddelijk Plan torpedeert. Dit komt doordat men een deel van het plaatje van het Goddelijk Plan mist. De opgedane kennis leidt dan mogelijk tot conclusies die gestoeld zijn op onvolledige informatie. Het is mijn ervaring dat de valse geometrieën het succes van het Goddelijk Plan helemaal niet in de weg staat, en dat het Goddelijk Plan gewoon rekening houdt met de rol die valse geometrieën hebben gespeeld in de afdaling. Met andere woorden, The Tree of Life wordt gewoon hier en nu opnieuw opgebouwd. Als onderdeel van het Goddelijk Plan zijn er vele lichtwerkers geïncarneerd die sleutels in zich dragen die deze valse geometrieën als het ware overschrijven. Dat hoeven ze niet eens persé bewust te doen, het wordt al gerealiseerd door het bereiken van een bepaald, bevrijdend punt in hun eigen groei. Wanneer zij in hun persoonlijke groei het frequentieniveau bereiken voorbij de dimensionale velden waarin deze geometrieën geschapen zijn, dan komen ze als het ware in zichzelf in een vrije zone terecht, waarin ze toegang krijgen tot zuivere creatie. Zo zullen er bijvoorbeeld lichtwerkers op Aarde zijn, die aspecten zijn van de eerdergenoemde Aartsengel Metatron en Ra, die het belichaamd 13-dimensionaal bewustzijn bereiken en zichzelf en het Aarde-veld zo vrij maken van de beperkende invloeden van de valse geometrieën. En zo zijn er lichtwerkers op Aarde, die specifieke sleutels en een groeipad in zich dragen die de macht van wezens als Jahweh en Lucifer over de Aarde neutraliseren.

Hoe dan ook, laat de kennis van de valse geometrie je niet ontmoedigen en je niet afleiden van het enige wat telt in deze bijzondere tijd, wanneer je wilt ascenderen: je frequentie zoveel als mogelijk te verhogen door het opruimen van trauma’s. Op een bepaald punt in de nabije toekomst zal door het succes van het Goddelijk Plan de Aarde veranderen in een vrije oase, waarin de valse geometrieën, en daarmee de donkere krachten die ons beïnvloedden op onze blinde vlekken via deze valse geometrieën, buiten spel gezet worden. Zij hebben dan geen plek meer, geen aanhaakpunt meer binnen het Diamanten Lichtgrid van de Aarde. En deze oase, deze kleine, bescheiden planeet op de bodem van de Schepping, zal daarmee een initiator zijn van een vernieuwing van de Schepping, een bottom up creatie, een ascensieweg die alle geometrische afbraak tenietdoet, en een Golden Age realiseert, niet alleen op Aarde, maar in het gehele universum.

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven