Great Awakening of Great Reset?

Auteur foto
In a galaxy not far away… bestaat een planeet die erg lijkt op die van ons. De planeet heeft een rijke, diverse natuur en wordt bewoond door een humanoïde ras. De samenleving is qua evolutie iets verder dan de mensheid, en wordt gekenmerkt door de volgende eigenschappen en instrumenten:
– ze zijn transhumanistisch
– ze worden geleid door één centrale wereldregering
– ze spreken wereldwijd één taal
– ze maken wereldwijd gebruik van één centrale bank en één digitale munt
– ze hebben wat wij “de vierde industriële revolutie” noemen, doorgemaakt
– ze hebben een vergevorderd internet
– ze hebben vergevorderde wetenschap op het gebied van robotica, AI en DNA-manipulatie
– ze hebben geen eigen bezit
– iedereen ontvangt een basisinkomen

– er is geen religie meer

Een herkenbaar schrikbeeld? Het klinkt als een duistere, onvrije toekomst die de mensheid op Aarde staat te wachten… Of toch niet? Laten we eens dieper inzoomen op al deze elementen in hun samenleving.

– transhumanisme –

Ze hebben na een plotselinge bewustzijnssprong een transcendentie van bewustzijn doorgemaakt waardoor ze innerlijk vrijer, onthechter en speelser in het leven zijn komen te staan. Ze zijn van homo sapiens naar homo spiritualis ludens geëvolueerd, de spirituele, spelende mens. Ze maken dankbaar gebruik van technologie, ze peinzen er echter niet over om technologie in hun lichaam te stoppen, maar eren hun lichaam als de tempel die het is.

– centrale wereldregering –

Er is een wereldregering, de regeringsvorm is echter niet controlerend, maar faciliterend. Er worden referenda gehouden en de stem van de wereldbevolking wordt serieus genomen. Het legt geen controlerende regels op die de soevereiniteit van de burgers afneemt, maar bewaakt juist hun vrijheid en bestaanszekerheid. De regering heeft een eenvoudige, minimalistische vorm en bestaat uit een 13-koppige Hoofd-Raad, waarbij in de benoeming van de leden twee kernkwaliteiten worden gevraagd: liefde en wijsheid. Daarnaast bestaan er Sub-Raden waarin specialisten op alle maatschappelijke gebieden zetelen, die concrete voorstellen kunnen aandragen, maar welke getoetst worden door de Hoofd-Raad op het gehalte aan liefde, wijsheid, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.

– één taal –

Ze hebben op een gegeven moment besloten wereldwijd één voertaal te gebruiken, om het éénheidsgevoel van de wereldbevolking te versterken en taalbarrières te beslechten, en zo minder conflicten als gevolg van miscommunicatie en misverstanden te hebben. De burgers zijn bereid geweest om op het vlak van taal iets van hun lokale cultuur op te geven voor dit groter belang, waarbij het hen vrij staat lokale talen als secundaire talen te handhaven.

– één centrale bank en één digitale munt –

Deze enkele bank heeft, net als de regering, geen controlerende, maar een faciliterende rol, en bestaat slechts om ervoor te zorgen dat de techniek van het wereldwijde transactiesysteem werkt. De bank functioneert als een non-profit stichting en wordt bekostigd door de overheid. Het werkt zonder winststreven, zonder kostenberekening, zonder renteberekening, zonder beleggen en zonder gedragsmonitoring. Private banken zijn overbodig geworden, en bestaan niet meer. Er is één digitale munt, welke gebruik maakt van een openbare, transparante, niet-fraudeerbare blockchain, en de gehele wereld gebruikt één en dezelfde app voor financiële transacties, uitgegeven door deze bank.

– de vierde industriële revolutie –

Hun vergevorderde industrie en technologie hebben elke vorm van schadelijkheid voor de natuur uitgebannen, en hun toepassingen zijn op een esthetische en harmonieuze wijze weggewerkt in de natuur, architectuur en interieur design.

– vergevorderd internet –

Ze beschikken over een vergevorderd internet dat kosteloos gebruikt kan worden door elke wereldburger. Het internet dient primair als een oneindige open-source kennisbron en onbeperkt communicatiemiddel, en de technologie van hun draadloze netwerken is zo ontwikkeld dat de straling niet schadelijk voor de gezondheid is.

– robotica, AI en DNA-manipulatie –

De homo spiritualis ludens gebruikt technologie, maar is zich zeer bewust van de noodzaak tot begrenzing en is niet meer gedreven door macht, doordat hun hartcentrum groter is geworden dan hun wilscentrum. AI wordt positief begrensd ingezet, robots worden slechts ingezet voor routinematig werk en verhoging van comfort en veiligheid, en DNA-manipulatie wordt slechts ingezet ter verbetering van gezondheid en verlenging van levensduur.

– geen eigen bezit –

Ze hebben geen eigen bezit (en ze zijn gelukkig). De noodzaak van een juridische grondslag voor bezit bestaat niet meer, alles wordt verdeeld vanuit consensus, harmonie, onthechtheid en overvloed. Huizen en grond zijn niet “in bezit”, de bewoners beschikken slechts over het exclusieve recht tot gebruik ervan. Door hun transcendentale, onthechte staat van bewustzijn en overvloed scheppende, economische systeem beschikt iedereen als vanzelfsprekend over een huis en spullen zonder het als een juridisch bezit te hoeven benoemen. Het wordt eerder als bruikleen gezien, de enige, werkelijke eigenaar is het levende wezen dat de planeet is en hen alle benodigde grondstoffen voor hun overvloed geeft. Het is niet een communistisch model volgens aardse begrippen, ook de overheid bezit het niet. De overheid is slechts een faciliterend instituut, het draagt geen macht of eigendom als een op zichzelf staande, juridische entiteit, en dankt haar bestaansrecht slechts bij de gratie van de consensus van het volk.

– iedereen ontvangt een basisinkomen –

Het mechanisme van een basisinkomen (naast een eventueel werkinkomen) is er op deze planeet niet om te controleren of te betuttelen, het is gewoon een praktische maatregel die ervoor zorgt dat iedereen in zijn minimale bestaanszekerheid voorzien wordt, dat wil zeggen over een woning, voedsel, kleding en medische zorg beschikt. Het basisinkomen komt voort uit compassie en eigenbelang tegelijkertijd van het volk. Iedereen begrijpt daar dat het in ieders voordeel werkt dat iedereen deze basis heeft. De keten van het collectief bewustzijn is immers zo sterk als de zwakste schakel. De meest eenvoudige en effectieve manier om een collectief bewustzijn omhoog te brengen, is door de bodem van welzijn voor iedereen omhoog te brengen. Dat betekent de basisvoorzieningen garanderen, ervoor zorgen dat er niemand dakloos of hongerig is, bij niemand angst voor overleving bestaat, en dat niemand reden heeft tot wanhoop, frustratie, jaloezie, wrok of crimineel gedrag zoals stelen, om de eigen bestaanszekerheid te kunnen garanderen. Hiermee wordt een grote, negatief emotionele frequentiebandbreedte weggenomen in het collectieve bewustzijn, wat iederéén een upliftment geeft, en veel ruimte geeft aan vrijheid, plezier, creativiteit en innovatie, waardoor volksgezondheid en economische productiviteit ook toenemen.

– er is geen religie meer –

Daarmee wordt niet bedoeld dat de bevolking atheïstisch is geworden, integendeel. Het betekent slechts dat het volk spiritualiteit omarmd heeft als een vanzelfsprekendheid in hun bestaan. Zij zien zichzelf als Bronwezens, als aspecten van God die allesomvattend is. Iedereen heeft een eigen directe lijn met God, en zij hebben daar geen instituten, tussenpersonen of symbolen voor nodig. Zij aanbidden God niet, maar eren God op een nuchtere manier, waarbij ze hun eigen goddelijkheid erkennen en vieren, zonder zichzelf klein te maken, en zonder zich over te geven aan misplaatste emoties van angst, schaamte of schuld.

==================

De moraal van dit verhaal is, dat transhumanisering, globalisering en technologisering niet persé iets verkeerds hoeven te zijn. Het zijn in de basis neutrale concepten die duiden op expansie en transcendentie, wat natuurlijke bewegingen van evoluerend bewustzijn zijn. Deze concepten kunnen echter zowel bevrijdend als beperkend ingevuld worden, en dat is puur afhankelijk van de vraag of ze zich ontwikkelen vanuit liefde of vanuit macht. De opsomming van de maatschappelijke en technologische eigenschappen en instrumenten in het begin van dit blog leek misschien een bleke toekomst weer te geven, maar zodra deze instrumenten faciliterend in plaats van controlerend ingezet worden, draait het de situatie gelijk met 180 graden om en werkt het juist bekrachtigend en bevrijdend, zoals de samenleving op die andere planeet laat zien. Worden ze ingezet vanuit macht, dan hebben de instrumenten een controlerende rol, dan scheppen ze een onvrij en onmenselijk controlesysteem en maken ze van de wereld één grote gevangenis. Maar worden ze ingezet vanuit liefde, dan hebben de instrumenten uitsluitend een faciliterende, ondersteunende rol, en dragen ze bij aan éénwording, vrijheid, expansie en welzijn. Het zijn dus veel meer de motieven van de beleidsmakers dan het instrumentarium zelf die onder de loep gehouden moeten worden. Het is een eenvoudige en logische conclusie: niet de instrumenten zijn bepalend, maar de hartgedragen toepassing ervan door leidinggevenden.
Wat betreft globalisering, het is in evolutie een onontkomelijke ontwikkeling dat er besturen op steeds grotere éénheidsniveaus ontstaan, en er op een gegeven moment dus ook een planetair bestuur kan ontstaan. Ook tot onze huidige landenindeling in de wereld zijn we gekomen door het samenvoegen van regio’s, en we dienen niet de illusie te koesteren dat we nu aan het einde van die expanderende beweging gekomen zijn. Andere planeten kennen ook wereldregeringen die goed functioneren, en zo zijn er zelfs besturen op interstellaire niveaus, zoals Solaire Raden, Galactische Raden en Universele Raden, waar vele, verschillende buitenaardse volkeren in deelnemen. Wat we op dat vlak zien in films en series als Star Wars en Star Trek zijn geen verbeeldingen, het zijn herinneringen vanuit onze ziel. Laten we onze mind openhouden voor de mogelijkheid dat in een verre toekomst de gehele Aarde met instemming een provincie zal gaan vormen van een vreedzame, interplanetaire, politieke éénheid. En laten we ook onze mind openhouden voor de mogelijkheid dat we momenteel bepaalde problemen ondervinden op Aarde, juist doordat we nog geen bewuste provincie van een dergelijke vreedzame, interplanetaire, politieke éénheid vormen.

Globalisering hoeft ook helemaal niet de dood van lokale cultuur of economie te betekenen, soms lijkt het alsof mensen daarvoor vrezen. Zaken klein houden biedt de schijn van controleerbaarheid, maar komt uiteindelijk voort uit angst en controlebehoefte, en niet uit liefde. Het is heel goed mogelijk grotere, politieke lichamen te scheppen voor het adresseren van globale kwesties waarbij tegelijkertijd het bestaansrecht van lokale, culturele en economische identiteiten gerespecteerd wordt. Het hoeft elkaar niet te bijten. Liefde schept de ruimte waarin alles in harmonie naast elkaar kan bestaan.

Ik vermoed dat velen die zich anti-globalistisch noemen niet persé tegen globalisering an sich zijn, maar tegen een centralisatie van negatieve machtsuitoefening, omdat ze de machthebbers niet vertrouwen. Waarmee ze onder de huidige omstandigheden een punt hebben. Echter kunnen op een nationaal niveau exact dezelfde problemen optreden. De geschiedenis staat bol van regionale dictators. De oplossing voor deze problematiek ligt niet in het bepalen van de ideale grootte van het Rijk. Wanneer er een wereldregering zou ontstaan, die onzelfzuchtig de belangen van de gehele wereldbevolking zou dienen, rekening zou houden met alle lagen van de maatschappij, en niet de soevereiniteit en culturele achtergronden van burgers zou aantasten, dan zou er waarschijnlijk al veel meer openheid naar bestaan.

Mensen discussiëren oneindig over de vraag wat de beste maatschappijvormen zijn. Globalisme, nationalisme, democratie, kapitalisme, socialisme, communisme, marxisme, anarchie, enz. Maar wat ze zich eigenlijk onderliggend afvragen, is: welk systeem houdt het ego van de mens het meest in bedwang? In de praktijk heeft élk van deze systemen gefaald door corrumpering door het ego. In alle gevallen is op termijn corruptie, exploitatie en ongelijkheid ontstaan. Zolang het ego heerst en de liefde voor macht groter is dan de macht van liefde, zal elk systeem blijven corrumperen en falen, daarom kan slechts toename in bewustzijn en innerlijke bevrijding van ego werkelijke oplossingen bieden. Zolang echter de spirituele werkelijkheid in het gefilosofeer over de ideale maatschappijvorm geen rol wordt gegeven, gaan ze er in hun discussies nooit uitkomen, en zitten ze vast in een intellectuele draaimolen, die hen in hun hoofd houdt in plaats van in hun hart te zakken.

Nu, is er een “Great Awakening” of een “Great Reset (a la WEF)” aan de gang? Mijn perspectief op dit moment: beiden. Althans, tijdelijk, want de agenda van de Great Reset zal naar mijn gevoel gaan imploderen. Collectief bewustzijn blijft stijgen en de liefde voor vrijheid zal een controlesysteem niet accepteren. We staan aan de vooravond van eenzelfde bewustzijnssprong als die andere planeet heeft doorgemaakt. We laten de homo sapiens achter ons, en we zakken van hoofd naar hart, naar de spirituele, spelende mens. “De zachtmoedigen zullen de Aarde erven.” We laten de rationalistische “ik denk, dus ik besta” filosofie achter ons en vervangen deze met een “IK BEN, dus ik besta” filosofie, wat getuigt van een breder, geestelijk bewustzijn in plaats van een arme, éénzijdige vereenzelviging met de rationale kant van ons wezen. De ziel gaat weer regeren.

Wat echter verwarrend is in deze fase, is dat beide ontwikkelingen, de Great Awakening en de Great Reset, in dit stadium dezelfde contouren vertonen, hetzelfde instrumentarium ontwikkelen. Dit komt doordat het duister momenteel een laatste poging doet om een gecorrumpeerde spiegelversie van de blauwdruk voor de toekomstige samenleving te scheppen. De schaduwversies van de positieve vormen van transhumanisering, globalisering en technologisering zijn letterlijk zielloosheid, negatieve machtscentralisatie en destructiviteit. En zij trachten via de media ieders perceptie op deze negatieve versie te laten focussen om het zo te voeden met de scheppingskracht van het collectief. Daarom is het momenteel erg belangrijk te onthechten en te vertrouwen op de juiste uitwerking van de blauwdruk van de Great Awakening, het Goddelijk Plan voor de Aarde. De Great Reset beweging heeft echter niet alleen een negatieve functie. Het haalt mensen uit hun passieve comfortzones en het zet ze aan tot actie richting positieve verandering. Daarnaast pakt deze fase nog laatste negatieve, planetaire karma kwesties aan, en scheidt het het kaf van het koren in het leiderschap doordat negatieve machthebbers gedwongen worden uit hun schaduwen te komen en hun kaarten op tafel te leggen. Na de bewustzijnssprong zal een grote, onvermijdelijke verschuiving plaatsvinden in het leiderschap in de wereld, en komt deze in handen van mensen met humane en onzelfzuchtige intenties. En zal het ontwikkelde instrumentarium niet worden weggegooid, maar faciliterend in plaats van controlerend ingezet gaan worden, en een bevrijdend en bekrachtigend effect gaan hebben.

Daarnaast is het zo, dat daar waar globale machtscentralisatie een negatieve, riskante kwestie kan zijn, het uiteindelijk ook juist heel voordelig kan uitpakken. Er ontstaat namelijk met een “single point of power” ook een “single point of failure” en een “single moment of switching”. Het schept de mogelijkheid van een plotselinge val van het gehele, oude, globale systeem en een snelle transitie, waarbij het nieuwe, globale systeem een infrastructuur in handen krijgt die onmiddellijk positief kan worden ingezet, en met de overdracht van de sleutels dus een “single point of succes” kan worden. Om een voorbeeld te noemen, het opdoeken van het machtige, private bankenkartel in de wereld is een hele klus dat op veel weerstand zou stuiten, maar als dit al door huidige, politieke machthebbers zou worden teruggebracht tot één wereldwijde, centrale, publieke bank, om daarna met de bewustzijnssprong de “keys to the kingdom” over te geven, dan vereenvoudigt en versnelt dit een transitie naar een rechtvaardig, faciliterend, financieel systeem enorm. En ook het internet heeft een veel bevrijdender effect gekregen dan ze hadden voorgenomen. En daarmee bereiden ze onbewust de goddelijke blauwdruk voor, in plaats van de door hen gewenste schaduwversie.

De reden waarom ik dit blog heb geschreven is om een relativerend perspectief te bieden op het Great Reset spookbeeld. Ik voel dat de soep niet zo heet zal worden gegeten, als zij momenteel wordt opgediend. “God works in mysterious ways.” Het scenario van de andere planeet demonstreert hoe de blauwdruk en de schaduwversie van de blauwdruk qua maatschappelijke infrastructuur en instrumentarium, in hun vroege ontwikkelingsstadium niet eens zo heel veel van elkaar hoeven te verschillen, alleen de toepassing ervan verschilt.

Een Meester zei ooit: “De structuur van het Licht wordt vanuit de Schaduw geboren”, en dat is precies wat we voor onze ogen zien voltrekken. Het is nog wat moeilijk om die nieuwe structuur te herkennen terwijl het nog omgeven is en beïnvloed wordt door de Schaduw, en dat kan nog wat tornen aan ons vertrouwen, maar het is slechts een kwestie van tijd voordat het Licht boven de Schaduw uitstijgt, de Schaduw haar macht verliest over de opgezette structuur, en oplost.

Daarom, Klaus en Kabaal, dank voor de voorbereidingen en de spiegelingen, de mensheid neemt de teugels binnenkort met liefde over. “And in ze Great Awakening, we will not eat ze bugs.”

PS1. De beschreven planeet is niet een daadwerkelijke planeet.  Hoewel ik zeker weet dat er vele planeten bestaan die ongeveer deze opzet kennen.

PS2. De beschreven samenleving op die andere planeet is wat ik inschat als een mogelijke 5D samenleving. Een 7D samenleving zal een nog veel paradijselijker karakter hebben, waar manifestatie magisch en instant is, en er überhaupt geen noodzaak tot geld en transactiesystemen meer bestaat.

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven