De 12-dimensionale matrix: van slaaf tot christus

Auteur foto
Hoewel in de ervaring voor de mensheid het zwaartepunt van het ascensieproces ligt bij de overgang van de derde naar de vijfde dimensie, is er gelijktijdig een veel groter proces aan de gang, waarin de mensheid een centrale rol speelt. Er wordt vaak verwezen naar de astronomische cycli van 2000 jaar en 26000 jaar, maar we bevinden ons momenteel in een evolutionair omkeerpunt, dat dit hele universum aangaat.

Dit moment weerspiegelt het einde van de “Uitademing van God” en het begin van de “Inademing van God”, de ommekeer van universele expansie naar universele contractie, waarin alles terug naar de Bron gaat bewegen. En de mensheid speelt in het mogelijk maken van deze ommekeer een instrumentele rol. Je zou kunnen zeggen dat de ascensie van de Aarde en de mensheid het startsein is tot de ascensie van het gehele universum.

Ik kom vaak de stelling tegen dat het universum 12 dimensies kent. In mijn perceptie, gestaafd door vele, persoonlijke ervaringen, zijn het er echter veel meer. Dit universum kent maar liefst 352 dimensies. Echter, wij leven wel in een subuniversum van 12 dimensies binnen dat grotere universum. Dit subuniversum is een afgebakende 12-dimensionale matrix. Het is een experimenteel project, een creatie binnen de Creatie, geschapen door het Licht, waar wij allen vrijwillig in zijn gestapt. Binnen deze 12D-matrix is de vrije wil een harde natuurwet, en is dualiteit in de mate waarin het bestaat, toegestaan geweest binnen de context van een hogere agenda, die samenhangt met de genoemde universele ommekeer. Het slagen van deze hogere agenda is nooit in gevaar geweest, in tegenstelling tot wat er soms wordt aangenomen wanneer men zich verdiept in de verregaande misleiding door de vele kunstmatige, holografische subrealiteiten binnen die 12D-matrix. Er zijn bibliotheken vol geschreven over alle illusies, misleidingen, verdraaiingen en verstoringen die duale krachten hebben geschapen om hun macht en grip te behouden en te vergroten, met een zo hoge intelligentie en complexiteit dat je er als mens wellicht gevoelens van onmacht en wanhoop van kunt krijgen, indien je er niet een optimistisch, overkoepelend perspectief naast kunt leggen. Deze dualiteit heeft echter altijd allemaal binnen een framework plaatsgevonden dat het Licht heeft neergezet, en dwars door al die duale, misleidende, kunstmatige creaties binnen dat framework heen, hebben de duale krachten uiteindelijk onbewust en onbedoeld een verhaallijn geschapen die heeft bijgedragen aan die hogere agenda van het Licht, en die het einde inluidt van al die dualiteit en misleiding: de Creatie van de Mens.

Eerst diende er een descensie, een afdalingsweg, plaats te vinden op weg naar een materieel dieptepunt binnen het universum, en binnen de 12D-matrix. Hiervoor zijn deze Galaxy, dit zonnestelsel en uiteindelijk deze planeet aangewezen. Om vervolgens hier op deze planeet, in de materie van de onderste dimensies, een ras te ontwikkelen, dat deels uit de fysieke klei voortkomt, en deels uniek DNA heeft gekregen, welke het het potentieel geeft om vanuit de klei innerlijk helemaal tot boven de 12D-matrix uit te groeien. Het is een samenkomst van enerzijds een opwaartse evolutie, vanuit het elementaire bewustzijn van de 1e dimensie naar de 3e dimensie, en anderzijds een neerwaartse invoeging van onaards, “galactisch” DNA vanuit hogere dimensies. Dit vormt gezamenlijk een formule voor de mogelijkheid om van 3D naar 13D te groeien, in bewustzijn buiten de 12D-matrix te treden, met behoud van fysieke aanwezigheid in 3D. Door deze gelijktijdige belichaming van de dimensies van 3D t/m 13D heeft de mensheid een heilige sleutel van goddelijke gerechtigdheid en grootschalige, karmische afwikkeling in handen, en de goddelijke macht gekregen om als een sandwich te fungeren die de 12D-matrix als het ware in elkaar doet klappen, die de dualiteit en de illusies binnen de 12D-matrix opheft, en daarmee tevens een omkeerpunt, een u-turn, bewerkstelligt, niet alleen voor de 12D-matrix (op de bodem van het universum), maar voor het gehele universum.

Je zou het ook kunnen omschrijven als dat via de absolute gronding op de bodem van het universum, én de belichaming van de I AM (13D), zowel de Goddelijke Moeder als de Goddelijke Vader op een directe manier door de mens heen gaan stromen, en daarmee de zuivere Liefde en de zuivere Waarheid als niet te stoppen krachten door hun wezen en door hun creaties heen gaan stromen, diep binnen de 12D-matrix. De I AM Aanwezigheid is het non-duale Godbewustzijn dat als een vanzelfsprekendheid aanwezig is in de dimensies 13 t/m 352 van het universum, en via deze formule dringt het door in de 12D-matrix, via de belichaming door de mens helemaal tot op de bodem van het universum. Deze belichaming levert een zuivere perceptie op van buiten de 12D-matrix óp de 12D-matrix, waarin men in staat is alle illusielagen daarbinnen te doorzien, waardoor ze ineenstorten. Men kan dan niet meer op het verkeerde been worden gezet door blinde vlekken en holografische schijnwerkelijkheden. Het is het oog van de Illuminati pyramide dat plaats maakt voor het ware oog, de “Eye of God”. Volledig gegrond en belichaamd 13D bewustzijn is wat zelfrealisatie in de ware zin betekent. Het is het Avatar bewustzijn, het hervinden en belichamen van het Ware Zelf zoals dat bestaat voorbij de illusies en ego structuren van de 12D-matrix. De eerste golf van mensen zijn nu dit punt genaderd, en er zullen later in de tijd meerdere golven volgen.

Het ingevoegde “galactische” DNA is het resultaat van een collectief van buitenaardse beschavingen, welke frequentiegewijs alle dimensies binnen de 12D-matrix moest vertegenwoordigen. Zij werden geïnspireerd door God om samen dit DNA te scheppen, om er een bijzonder mensenras mee te ontwikkelen. Dit is de reden waarom de hogere agenda van het Licht heeft toegestaan dat de Annunaki om zelfzuchtige redenen naar de Aarde kwamen om een slavenras te scheppen. Zij vertegenwoordigden onbewust en onbedoeld de agenda van de Goddelijke Vader, wie in de diepste dimensies van een “vrije wil” subuniversum een partij nodig had die uit eigen beweging deze DNA-invoeging zou uitvoeren, wetende dat het dat alleen zou doen als het daar motieven voor eigen gewin voor zou hebben. Zich op dat moment niet realiserend dat ze bezig waren een ras neer te zetten dat zich hier, op de bodem van het universum, in de toekomst van slaaf tot Christus zou gaan verheffen, en een grote rol zou gaan spelen in de éénwording van het gehele universum.
Het is van grote waarde om het grotere plaatje hierachter te voelen, omdat het helpt om uit verwijt, verontwaardiging en slachtofferschap te stappen, het slavenbewustzijn volledig los te laten, de eigen grootsheid te omarmen, en de soevereiniteit van het Christusbewustzijn op te eisen. Om te begrijpen dat slavernij nooit heeft geduid op minderwaardigheid, het heeft slechts geduid op de moed van zielen om vrijwillig deel uit te maken van het verhaal, tot op dat dimensionale niveau af te dalen om daarna te rijzen als doorleefde, veerkrachtige creators. En om te begrijpen dat de duale krachten uiteindelijk allemaal indirect, met oogkleppen op, tot op de dag van vandaag, de hogere agenda van het Licht hebben uitgevoerd.

Nog iets over de 12D-matrix. Voor onze individuele evolutie is het van belang om in onze perceptie de 12e dimensie niet als het plafond voor spirituele groei te zien, want daarmee schep je met je overtuigingen een blokkade om te groeien voorbij de 12e dimensie, en blijf je “kind van het 12D-matrix subuniversum”. Op het moment dat men in zijn bewustzijn door overtuigingen lagere plafonds schept dan die van de Bron zelf, verkleint het de ruimte van de werkelijkheid die men ervaart, en verkleint het het expansiepotentieel van het bewustzijn. Dit gebeurde met de Oude Egyptenaren in het aanbidden van de Zon, waardoor hun bewustzijn niet kon expanderen voorbij het zonnestelsel, richting het galactisch bewustzijn. Hetzelfde gebeurde met hen die Jahweh of Jehova als de Bron beschouwen, terwijl deze bewustzijnsvelden niet de Bron zijn, niet het overkoepelende veld zijn, niet het “buitenste matroesjka poppetje” van het universele veld vertegenwoordigen, om dit even als metafoor te gebruiken. Het zijn echter wel bestaande, levende bewustzijnsvelden onder de Bron die hun stempel op de Schepping hebben gedrukt.

Wanneer je beseft dat de 12 dimensies binnen die 12D-matrix een zekere dualiteit kennen, is het zaak om niet in de weerstand te schieten omdat dat dan zou betekenen dat “5D zich blijkbaar nog steeds in die dualiteit bevindt”, of omdat “alles binnen die 12D-matrix dan negatief zou zijn”, en je lichtwezens uit hogere dimensies daarom niet zou kunnen vertrouwen. Ik schrijf dit omdat soms een beeld lijkt te bestaan dat 5D al een absoluut paradijs vertegenwoordigt waarin geen ego meer bestaat, maar dat is niet zo. De ego-structuur kent een glijdende schaal van sterk in 3D tot nagenoeg afwezig in 12D, en verreweg de grootste stap op die schaal wordt genomen in de overgang van 3D/4D naar 5D. Verreweg de meeste dualiteit, en zeker de meest destructieve, is terug te vinden in 3D en 4D. De dualiteit van 5D tot 12D is veel subtieler en minder uitgesproken. Zeker vanaf 7D, waar het christusbewustzijn domineert, en waar men uit onzelfzuchtigheid handelt en de vrije wil tot in het absolute respecteert. 5D is qua frequentieniveau en ego-structuurniveau misschien nog niet het absolute paradijs van Licht, Liefde en Eénheid, het is echter zeker wel paradijselijk te noemen relatief tot de situatie op Aarde bezien. Een wereld waarin geen ongeziene manipulatie meer vanuit 4D plaatsvindt, waarin overvloed een gegeven is, waar geen reden tot corruptie en exploitatie bestaat, waarin ieders Goddelijkheid erkend wordt, waarin de natuur en de dieren gerespecteerd worden, en waarin positieve uitwisseling bestaat met andere buitenaardse beschavingen, dat klinkt toch als muziek in de oren? De diepste diepten van het ego komen in 5D niet meer tot uiting. Hatelijkheid, verlammende angsten, schaamte, schuld, jaloezie, narcisme en bezetenheid, zijn destructieve lagen die gewoon geen bestaan meer hebben in de dimensies voorbij 4D. Maar dat wil niet zeggen dat lichtere lagen van het ego niet nog steeds bestaan, en men bijvoorbeeld nog steeds eigenwaarde issues kan hebben die het volle potentieel van de liefdeskracht van het hart remmen.

Met het bewustzijn op deze 12D-matrix verandert de weg van de spirituele ontwikkeling overigens eigenlijk niet zo veel. Het is nog steeds een ladder van dimensies die men stapsgewijs, trede voor trede, heeft te nemen, door middel van vooral trauma-healing en frequentieverhoging. En die ladder kent dus niet 12 treden, maar 352 treden. Inzicht in het bestaan van de 12D-matrix en het feit dat het Goddelijk Plan dit overkoepelt en niet slechts ziet op het ascenderen van de Aarde en de mensheid naar 5D, stemt wellicht tot meer optimisme voor hen die al voelden dat ook 5D nog niet helemaal ontdaan is van dualiteit. 5D is nog steeds een prachtig vooruitzicht en het volledig waard om je pijlen op te richten, indien je klaar bent om afscheid te nemen van de grofstoffelijke 3D werkelijkheid, en je de beweging wilt maken “van slaaf tot Christus”. Ik wil net als in eerdere blogs wel benadrukken dat we deze collectieve processen kunnen beschrijven, maar dat iedereen daar wel zijn eigen, innerlijke weg in blijft houden. Het is een Goddelijk avontuur dat zich op vele bestaanslagen tegelijkertijd afspeelt, en we dragen allen de verantwoordelijkheid op microniveau om ons eigen individuele verhaal daarbinnen vooruit te brengen door te investeren in onze spirituele groei. Een hoopvol vooruitzicht op collectieve ontwikkelingen die leiden tot éénwording van maar liefst het gehele universum is mooi, maar het ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid zelf in het hier en nu actie te ondernemen.

Dit is een heel groot en complex onderwerp, dat ik in een beknopt blog heb proberen samen te vatten. Het is geen theorie en ook geen channeling, het is mijn visie die ik ontwikkeld heb naar aanleiding van vele ervaringen, opgedaan gedurende de weg die ik zelf door de oplopende dimensies heen genomen heb in de afgelopen 15 jaar, ondersteund door gelijkende ervaringen van mensen om mij heen. De boodschap van dit blog is dat er een bijzonder evolutieproces aan de gang is dat zeer groots en positief is, dat we mogen vertrouwen op het Goddelijke Plan dat zich met succes aan het ontvouwen is, en welke een veel grotere context kent dan alleen de ascensie van de Aarde en mensheid, hoewel zij daarin wel een centrale rol spelen. De suggestie is ook op te passen je niet te verliezen in de oneindige informatie over de kunstmatige illusiewerelden binnen die 12D-matrix, en met name de 4D-matrix. Het kan interessant zijn en je mind erin vastzuigen, maar het is goed om jezelf steeds de vraag te stellen of het echt bijdraagt aan je spirituele ontwikkeling. Enig bewustzijn erop is waardevol en noodzakelijk, maar de aandacht erop kan snel doorslaan, disproportioneel worden en zelfs je frequentie verlagen. Daarnaast is veel van de informatie die erover rond beweegt reeds achterhaald, omdat er zoveel zo snel in positieve zin aan het veranderen is. Zo is Saturnus niet meer de Saturnus van tien jaar geleden. Waar je je aandacht op richt, voed je en wordt zo sterker aanwezig binnen jouw persoonlijke universum, jouw persoonlijke tijdlijn, jouw individuele avontuur binnen dit collectieve proces. Be aware of the shadows, own and integrate your own shadows, but focus on the rainbows and unicorns … It is your creation. Make it a positive one. Er komt een moment in de toekomst dat we allen zo diep gaan realiseren welke groots spektakel zich op Aarde heeft afgespeeld en wat dat voor de collectieve evolutie van het gehele universum heeft betekent, dat we er nog slechts dankbaarheid en verwondering over kunnen voelen, en we met gezonde trots in onze spirituele CV zullen gaan neerzetten: “I was there”.

Maxim

© Maxim Lazet. Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Maximlazet.nl
Scroll naar boven